27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Öğrencilerin genel not ortalaması 1.60’ın altında ise üst yarıyıldan yeni ders alamazlar ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler. Genel not ortalaması 1.60 ile 1.79 arasında ise normal dönemdeki AKTS kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir. Genel not ortalaması 1.80 veya üzerinde ise, normal dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler. Bu oran danışmanın onayı ile %40’a kadar yükseltilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrarında devam koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için bütünleme sınavları yapılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullar tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, ilgili kurullarca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeni belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredisiz dersler not ortalamasına katılmaz. Not ortalamasına katılmayan dersler başarılı ve başarısız şeklinde değerlendirilir. Bu derslerden 50 ve üzeri not ortalamasını sağlayanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

27/6/2012

28336