25 Haziran 2013 Tarihli ve 28688 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4777       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/4780       İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Bozyaka Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4785       Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4786       Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/4789       Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4813       Doğanpınar Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4827       Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2013/4828       Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4829       Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4830       Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Yusuflar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4831       İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 2. İnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4884       Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2013/4885       2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4897       Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yaşayan Diller Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/4898       Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veteriner Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4899       Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2013/4533     Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 464 Sayılı Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 465 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Tasfiye Yönetmeliği

— İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

— Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)

— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri