21 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28684

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK

TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE

YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Karar ekinin Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen 12, 15, 19 ve 23 üncü bölümlerindeki sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

Protokol

MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin;

a) Ek 1’inde yer alan Tablonun (19) numaralı satırı 11/4/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Tablonun diğer satırları  31/10/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek- 1

 


Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı

Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

12. Gıda Maddeleri 

 

   

     

- Emzik ve biberon başlığı

Koordinatör Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

 

Koordinatör Kurumlar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

15. Tehlikeli Maddeler

 

 

 

 

 

- Deterjanlar

Koordinatör Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

 

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler

 

 

- Genel Ürün Güvenliği

 

Koordinatör Kurum: Ekonomi Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

 

Koordinatör Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23. Oyuncaklar

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı