21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

YNETMELK

Erciyes niversitesinden:

ERCYES NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Erciyes niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve organlarnn grevleri ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Erciyes niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Harmanlanm Eitim: Ayn programda derslerin bir ksmnn uzaktan, bir ksmnn ise rgn eitimle yapld eitim retimi,

c) Merkez (ERUZEM): Erciyes niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Rektr: Erciyes niversitesi Rektrn,

d) Senato: Erciyes niversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan Eitim retim: retim eleman ve rencilerin ayn meknda olmakszn, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak yaplan eitim ve retimi,

f) niversite: Erciyes niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Erciyes niversitesinin, uzaktan eitim retim programlar ile uzaktan verilebilecek derslerinin yrtlmesi kapsamnda, uzaktan eitim retim alanndaki tm faaliyetlerinin etkin ve verimli bir ekilde yaplmasn temin etmek, bu alanlarda faaliyet gsteren ulusal veya uluslararas dier birimlerle ibirlii yapmak ve bu alanlarda aratrma, gelitirme, altyap hazrlama ve koordinasyon almalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitim retim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak,

b) Uzaktan eitim retimle ilgili her trl eitim, retim, aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek ve bunlardan resm ve zel kurulular ile kiilerin yararlanmasn salamak,

c) Uzaktan eitim retim ile ilgili bilimsel ve teknolojik aratrmalar planlamak, strateji gelitirmek, gerektiinde merkezin amacna uygun uygulamalar gerekletirmek ve zendirmek,

) Kamu ve zel kurulularn ihtiyac olan uzaktan eitim retim sistemlerinin oluturulmasnda danmanlk hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, talep edilmesi halinde teknik servis ve bro hizmetleri salamak,

d) Bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal uzaktan eitim retim veya harmanlanm eitim retim eklinde yaplan niversite iindeki nlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansst programlar ile uzaktan eitim retim yoluyla ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve kiiler iin hizmet ii eitim retim, dersler, kurslar, sertifika programlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, amak, yrtmek ve bu faaliyetlerin egdmn ve koordinasyonunu salamak,

e) Uzaktan eitim retim eklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve blmler iin ierik ve eitim retim programlar belirlemek, kredilendirmek, eitim retim trne gre sertifika, katlm belgesi, ders geme belgesi ve benzerlerini vermek; kayt, kabul, snav, baar, ders geme ve benzeri ilemler iin usul ve esaslar belirlemek, dzenlemek ve sunmak, grev alacak retim elemanlarn belirlemek, grevlendirmek, ibirlii ve koordinasyonu salamak,

f) Gerek niversite ii, gerekse niversite d projelerde ihtiya duyulan ders ieriklerini belirlemek, akreditasyonlar iin alma yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak,

g) Uzaktan eitim retim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak ve uluslararas ve mill organizasyonlara katlmak,

) Uzaktan eitim retim ile ilgili konularda niversitenin btn birimlerine ait laboratuvar, ktphane, akll snf, dershane, stdyo ve dier eitim retim imknlarndan yararlanmak veya bunlarn oluumuna katkda bulunmak,

h) Uzaktan eitim retim ile ilgili ulusal ve uluslararas aratrmalar yapmak, bildiri, makale ve kitaplar yaynlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler gerekletirmek, ulusal ve uluslararas proje desteklerine bavurmak ve bu faaliyetleri tevik etmek,

) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn kendisine almalarnda yardmc olmak ve gerektiinde Mdre veklet etmek zere niversitenin retim elemanlar arasndan nerecei iki kii, Rektrn onayyla mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Sresi dolan veya dolmadan grevinden ayrlan mdr yardmclarnn yerine ayn usulle, Rektr tarafndan yeniden grevlendirme yaplr. Mdrn grevi bitince mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Mdrn katlamad toplantlara, Mdrn grevlendirdii mdr yardmcs bakanlk eder.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak/hazrlatmak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak,

d) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkez Mdr ve mdr yardmclar dhil yedi kiiden oluur. Dier yeler, retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir sebeple boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Merkez Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, gerektiinde Merkez Mdrnn daveti zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, alma usul ve esaslarn belirlemek,

b) Merkezde yrtlecek faaliyetlerle ilgili nerilerde bulunmak ve yaplan faaliyetleri denetlemek,

c) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

) Merkez personelinin, Merkezin faaliyet sahalar ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

d) Merkeze gelen i, proje ve ibirlii tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

e) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

f) Merkezin faaliyetleri kapsamndaki dner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak,

g) Senato tarafndan almasna karar verilen uzaktan eitim retim veya harmanlanm eitim retim eklinde yrtlecek kurs, ders, sertifika program, nlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansst eitim retim programlarn uygulamak,

) Ulusal ve uluslararas ibirlii faaliyetlerine onay vermek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun nerisi, Rektrn onayyla Danma Kurulu oluturtulabilir. Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda grev yapan, niversite iinden veya dndan yl iin grevlendirilecek en fazla dokuz yeden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Ard ardna iki defa veya iki ylda defa Danma Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii sona erer.

(2) Danma Kurulu, Mdrn davetiyle toplanr ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini rektr yardmclarndan birine veya Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erciyes niversitesi Rektr yrtr.