21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

YNETMELK

Erciyes niversitesinden:

ERCYES NVERSTES DENEYSEL ARATIRMALAR UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Erciyes niversitesi Deneysel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Erciyes niversitesi Deneysel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve ynetimine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrma: Genelleme yaplabilecek bilgiyi gelitirmek ya da katkda bulunmak iin planlanarak deney hayvanlar zerinde yaplan bilimsel almay,

b) Deney Hayvan: Bilimsel aratrma, eitim, deney kontrol ve test amacyla kullanlan veya kullanlacak hayvanlar,

c) Merkez (DEKAM): Erciyes niversitesi Deneysel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Erciyes niversitesi Rektrn,

e) Uygulama: Deney hayvanlar zerinde yaplacak eitim ve aratrma amal bilimsel giriimleri,

f) niversite: Erciyes niversitesini,

g) Yerel Etik Kurul: Erciyes niversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

) Ynetim Kurulu: Erciyes niversitesi Deneysel Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkez bnyesinde yrtlecek aratrmalara gerekli destei salayacak her trl altyapy kurmak ve altrmak,

b) Aratrmalarda kullanlacak deney hayvanlarnn uluslararas standartlarda retilmesi, yetitirilmesi, bakm ve beslenmesini salayacak alt yapy salamak,

c) Bu alandaki aratrma ve uygulamalar iin yerli ve yabanc kurulular ile ibirlii yapmak,

) Deney hayvanlarnn kullanld her trl bilimsel, teknik aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek, resmi ve zel kurulular ile dier ilgililerin yararlanmasn salamak, bu kurulularn talebi zerine kendi alanna giren konularda danmanlk hizmeti vermek,

d) niversitede bu alanda aratrma ve uygulama yapacak elemanlarn yetimesini tevik etmek, bu kiileri desteklemek ve bu alanda yaplacak aratrmalarda gerekli koordinasyonu salamak,

e) Seminer, kurs ve konferanslar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Yerel Etik Kurul ile ibirlii yapmak, gerektiinde Merkezde yrtlecek almalar birlikte denetlemek,

g) lgili birimler ile ibirlii yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, veteriner hekim diplomasna sahip ve tercihen deney hayvanlar konusunda en az iki yl alm, Erciyes niversitesi retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usul ile grevden alnabilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte ve Ynetim Kurulu tarafndan belirtilen ilkeler dorultusunda Merkezin genel alma dzenini salamak ve ilgili dier ynetim konularnda karar verip giriimlerde bulunmak,

b) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, Merkezin alma birimleri zerinde genel gzetim ve denetim grevini yrtp koordinasyonu salamak, gerekli grd hallerde birimler arasnda personel ve grev deiiklii yapmak,

c) Yurt ii ve yurt d aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yaparak amaca uygun projeler retilmesini salamak,

) Aratrma ve uygulama faaliyetleri hakknda her yln Aralk aynda bir faaliyet raporu hazrlayarak bu faaliyet raporunu Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin alma birim sorumlularn grevlendirmek veya grevden almak, bu birimleri denetlemek,

e) Merkez bnyesinde barndrlan hayvanlarn refah ve bakm artlarn denetlemek,

f) Personele ynelik hizmet ii eitimler dzenlemek,

g) Aratrmaclarn hizmetine sunulan Merkez olanaklarnn, bavuru sras dikkate alnarak, eit ekilde kullanlabilmesi iin gerekli plan ve dzenlemeleri yapmak,

) Deney hayvanlar retim, kullanm, tedarik ve aratrmaya yetkili kurulularda; gelen, retilen, satlan, deneyde kullanlan, len veya nakledilen hayvanlarn, tr, rk, cinsi, geli, doum, lm, sat, nakil tarihleri, uygulanan ilemler, satn almak veya kullanmak amac ile bavuran ahsn isim ve adresi ile hayvanlarn akbetlerinin kaytlarnn tutulmasn salamak,

h) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildii takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere gstermek,

) Merkezin alma plan ve program ile acil eylem plann hazrlamak,

i) Projelerin izin verilmi prosedre uygun olarak yaplmasndan ve prosedrlere uyulmamas durumunda gerekli nlemlerin alnmas ve kayda geirilmesi, durumun kullanc kurulu bnyesindeki yerel etik kurula ve gerektiinde ilgili Bakanla bildirilmesi.

Mdr yardmcs ve grevleri

MADDE 9 (1) Erciyes niversitesi retim yeleri arasndan Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile en fazla mdr yardmcs grevlendirilir. Sresi biten mdr yardmcs tekrar grevlendirilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(2) Mdr yardmcsnn grevleri unlardr:

a) Mdrn stlendii tm grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinde Mdre yardmc olmak,

b) Mdrn bulunmad zamanlarda Mdre veklet etmek,

c) Mdrn nerileri dorultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarn yrtmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Tp Fakltesi, Veteriner Fakltesi, Eczaclk Fakltesi, Di Hekimlii Fakltesi, Fen Fakltesi ve Salk Bilimleri Fakltesi Dekanlarnn grevlendirecei birer retim yesinden oluur.

(2) Ynetim Kurulunun Bakan Mdrdr. yeler, ilgili Faklte Dekanlarnn nerisi ile yllna grevlendirilir. Sresi dolan yeler ayn usulle tekrar grevlendirilebilir ve/veya sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(3) Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan, Mdrn yazl talebi zerine ise olaanst toplanr. Kararlar toplantya katlan yelerin salt ounluu ile alnr. Eitlik olmas durumunda bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun aratrma politika stratejisini belirlemek,

b) Merkez bnyesinde yrtlecek eitim faaliyetlerini planlamak, yrtmek ve sonu raporunu incelemek,

c) Merkez bnyesinde yrtlecek aratrmalar iin deney hayvan temini iin prosedrleri belirlemek,

) niversitece kabul edilip desteklenen ve niversitenin Bilimsel Aratrma Komisyonlar tarafndan onaylanan projelerin Merkezde allmasna imkan ve destek salamak,

d) Merkezce desteklenen aratrma ve uygulamalarla ilgili aratrc ve patent haklarna ait esaslar, gelirlerin dal ve kullanl ekillerini tespit etmek,

e) Mdr tarafndan hazrlanan yllk faaliyet plan ve programlar ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar grp karara balamak,

f) Ynetim Kurulu toplantlarn periyodik olarak ve nceden ilan edilmi gnlerde yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma birimleri

MADDE 12 (1) Merkezde oluturulacak alma birimleri Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulu kararyla belirlenir.

(2) alma birimleri, Mdr ve Mdr Yardmcs tarafndan hazrlanp Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan alma kurallarna gre grev yaparlar. alma birimleri Mdr ve mdr yardmcsnn sorumluluunda faaliyet gsterirler.

(3) alma birimi sorumlular Mdr tarafndan belirlenir. Grev sresi biten alma birimi sorumlular tekrar seilebilir veya sresinden nce grevleri sonlandrlabilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erciyes niversitesi Rektr yrtr.