20 Haziran 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28683

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME SEKTRNDE TKETC HAKLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Haberleme Sektrnde Tketici Haklar Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi, (i), (j) ve (k) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

) Abonelerin katma deerli elektronik haberleme hizmetleri de dhil olmak zere ksa mesaj, ar merkezi, internet ve benzeri yntemlerle katldklar kampanya, tarife kapsamndaki tm hizmetlerden bavurduu yntem ya da basit bir yntem ile vazgeme hakk,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Katma deerli elektronik haberleme hizmetleri

MADDE 7 (1) Katma deerli elektronik haberleme hizmeti sunan iletmeciler hizmetin sunulmas ncesinde hizmetin creti ile tanm ve kapsamna ilikin olarak tketicileri cretsiz olarak bilgilendirirler. Kurum tarafndan bilgilendirmeye ilikin usul ve esaslar belirlenebilir.

(2) Kurum, katma deerli elektronik haberleme hizmetlerine ifreyle ve/veya benzeri yntemler ile eriime ilikin ykmllkler getirebilir.

(3) Abonelerin hatlarnn, 900 alan koduna kapal olmas esastr. Abonelerin yazl talebi ile hatlar bu hizmete ak hale getirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Kurum tarafndan ykmllk getirilen iletmeciler; ses, ksa mesaj, veri ve benzeri hizmetlerin sunulduu kullanm miktar snrl hizmetler kapsamnda kullanm miktarna ilikin snra ulaldnda abonelerini Kurum tarafndan uygun grlen yntemlerle bilgilendirir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tketici ikyetleri zm mekanizmas ve Kurumun yetkisi

MADDE 13 (1) letmeciler, tketici ikyetlerinin cevaplanmasnda effaf, hzl ve kolay uygulanabilir bir zm mekanizmas oluturmakla ykmldr.

(2) Tketici ikyetleri ve bu ikyetlere verilen cevaplar iletmeciler tarafndan kayt altna alnr ve bu kaytlar gvenlik tedbirleri alnarak asgari iki yl sre ile muhafaza edilir.

(3) Kurum, iletmecilerin tketici ikyetleri zm mekanizmas oluturmasna ilikin asgari hususlar belirleyebilir.

(4) Kurum tketici ikyetlerinin tasnifi neticesinde belirli bir konuya ilikin ikyetlerin younlat ve/veya ikayet konusunun abone maduriyetine yol atna kanaat getirmesi halinde, konuyu inceleyerek konu hakknda dzenleme veya denetleme yapabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) letmeciler grme engelli olan tketicilerin talep etmesi halinde abonelik szlemelerini ve faturalarn asgari olarak Braille alfabesi ya da sesli olarak dinletmek eklinde cretsiz sunarlar.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin altnc fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

c) Yabanc uyruklularn aboneliklerinde geerlilik tarihi uygun pasaport veya uluslararas geerlilii olan muadili belgenin birer suretinin abonelik szlemesi ile birlikte muhafaza edilmesiyle ykmldr.

(9) Kurum kst uygulamasna ilikin usul ve esaslar belirler.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Aboneler aboneliklerini her zaman cretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik szlemelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;

a) letmeci ya da adna abonelik szlemesi yapmaya/ilemlerini yrtmeye yetkili temsilcisine yazl olarak yapmak,

b) Teyit edilmi olmak kaydyla iletmecinin faks numarasna imzal olarak gndermek,

c) Gvenli elektronik imza ile gnderilip saklanabilen metinler kullanmak,

) Kurum tarafndan belirlenebilecek dier yntemleri kullanmak,

suretiyle iletmecilerine iletirler.

(2) letmeci fesih bildirimlerinde fesih talebinin alnd bilgisini aboneye en ge yirmi drt saat iinde iletir/verir. Fesih talebine ilikin bildirimin yapld andan itibaren yirmi drt saat iinde aboneye sunulan hizmet kstlanr ya da durdurulur. Hizmetin yirmi drt saat iinde kstlanmamas ya da durdurulmamas halinde abone sorumlu tutulamaz.

(3) letmeci, abonenin fesih talebinin yapld andan itibaren yedi gn iinde fesih ilemini gerekletirmek ve posta, elektronik posta, ksa mesaj ya da arama yntemlerinden birini kullanarak abonelik szlemesinin feshedildiini aboneye bildirmekle ykmldr.

(4) Fesih ileminden sonra iletmeci borcu olan abonelere geri kalan alacaklar iin en ge drt ay iinde son fatura gnderir. Bu sre snr, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doan faturalar iin geerli deildir.

(5) Aboneden daha nce alnan depozito, avans gibi cretler veya abone alacaklar var ise, mahsuplamay mteakip kalan tutar on be gn iinde iletmeci tarafndan aboneye iade edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan (h) maddesi aadaki ekilde deitirilmi, () ve (i) maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

h) Taahhtsz abonelik szlemelerine son verme isteklerinden dolay cezai art veya cayma bedeli ve benzeri isimler altnda bedel uygulanacana dair kaytlar,

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2010

27655