19 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28682

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU

GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE

DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/1987 tarihli ve 19668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri İçin Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.