15 Haziran 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28678

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO: 426)

1. Giri

Yeni nesil deme kaydedici cihazlarn kullanlma mecburiyeti ve onaylanmasna dair usul ve esaslar ibu Tebliin konusunu tekil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin birinci fkrasnn 1 numaral bendinde, Maliye Bakanlnn Mkellef ve meslek gruplar itibariyle muhasebe usul ve esaslarn tespit etmeye, bu Kanuna gre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasn veya dzenlenmesini uygun grd defter ve belgelerin mahiyet, ekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda deiiklik yapmaya; bedeli karlnda basp datmaya veya nc kiilere bastrp datmaya veya dattrmaya, bunlarn kaytlarn tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluu getirmeye veya kaldrmaya, bu Kanuna gre tutulacak defter ve dzenlenecek belgelerin tutulmas ve dzenlenmesi zorunluluunu kaldrmaya,

3 numaral bendinde Tutulmas ve dzenlenmesi zorunlu defter, kayt ve belgelerin mikro film, mikro fi veya elektronik bilgi ve kayt aralaryla yaplmas veya bu kayt ortamlarnda saklanmas hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu ekilde tutulacak defter ve kaytlarn kopyalarnn Maliye Bakanlnda veya muhafaza etmekle grevlendirecei kurumlarda saklanmas zorunluluu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarn belirlemeye,

6 numaral bendinde Vergi gvenliini salamak amacyla niteliklerini belirleyip onaylad elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandrmaya, bu cihaz ve sistemler vastasyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupr, damga, sembol gibi zel etiket ve iaretlerin kullanlmasna ilikin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usl ve esaslar belirlemeye

yetkili olduu hkm altna alnmtr.

Mezkr hkmlerle Bakanla (Maliye Bakanl) tannan yetkiye istinaden, sat yaplan mallar aynen veya ilendikten sonra satn yapanlar dndaki kimselere satan veya ayn kimselere hizmet veren birinci ve ikinci snf tccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa gre fatura vermek zorunda olmadklar mal satlar veya hizmet ifalarnn belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanuna gre kullanmak zorunda olduklar deme kaydedici cihazlarn yerine) Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlar kullanma mecburiyeti getirilmitir.

3. Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlar

Yeni nesil deme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Balantl ve EFT-POS zellii olan cihazlar olmak zere iki gruba ayrlmaktadr. Ayrca akaryakt pompalarna balanan, sinema giri bileti ve yolcu tama bileti dzenleyen deme kaydedici cihazlar da bu Tebli kapsamna girmektedir.

4. Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlar Kullanma Mecburiyetinin Balama Tarihleri

Yeni nesil deme kaydedici cihazlarn kullanlmasna ilikin kademeli bir gei ngrlmektedir.

Buna gre:

a) 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun ve ilgili mevzuatna gre deme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mkelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihaz kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil deme kaydedici cihazlardan EFT-POS zellikli cihazlar kullanmak zorundadrlar. Kapsama dhil olan mkelleflerin, mezkr tarihten sonra kullandklar tm seyyar EFT-POS cihazlarnn yeni nesil deme kaydedici cihaz zellii bulunmaldr. Mkellefler bu tarihten nce de sz konusu yeni nesil deme kaydedici cihazlar alarak kullanabilirler.

b) Yol kenar otopark hizmeti veren mkellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil deme kaydedici cihazlardan EFT-POS zellii olanlarn kullanmak zorundadrlar.

c) Basit/Bilgisayar balantl yeni nesil deme kaydedici cihazlar kullanmak zorunda olan mkelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanuna dayanlarak karlan ilgili mevzuata gre muaf tutulanlar hari) 1/1/2016 tarihinde balayacaktr. Mkellefler, bu tarihten nce de Bakanlmzca onaylanm yeni nesil deme kaydedici cihazlar alarak kullanabilirler. Ayrca bu mkellefler, istemeleri hlinde EFT-POS zellii olan yeni nesil deme kaydedici cihazlar da kullanabilirler.

Akaryakt pompalarna balanan deme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mkelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlka belirlenmi artlara uygun yeni nesil deme kaydedici cihazlar kullanmalar zorunludur.

3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanunun ilgili genel teblilerine gre ihtiyari olarak sinema giri bileti veya yolcu tama bileti dzenleyen cihaz kullanan mkellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil deme kaydedici cihaz kullanmak zorundadr. Ancak bu cihazlarn, onaylanm olmas artyla sinema giri bileti veya yolcu tama bileti dzenleyebilecek ekilde retilmesi veya ithal edilmesi mmkndr.

d) Mkellefler, 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine tbi mevcut deme kaydedici cihazlarn, 31/12/2015 tarihini gememek zere mal hafzalar doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere, mal hafzalar dolan deme kaydedici cihazlara, yeni mal hafza taklmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayl Resm Gazetede yaymlanan Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanunla lgili Genel Tebliin (Seri No: 60) drdnc blmnde yaplan aklamalar erevesinde hurdaya ayrlr. Cihaz hurdaya ayrlan mkellefler yeni nesil deme kaydedici cihazlar almak suretiyle ykmllklerini yerine getirebilirler.

5. Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlarn Onay ve Teknik zellikleri

Yeni nesil deme kaydedici cihaz modellerinin mkelleflerce kullanlabilmesi iin, Bakanlka belirlenmi olan artlar haiz olduunun onaylanm olmas mecburidir.

Onay sreci, retici veya ithalat firmalarn 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayl Resm Gazetede yaymlanan Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakkndaki Kanunla lgili Genel Tebliin (Seri No:1) VIII numaral blmnde saylan bilgi ve belgelerle birlikte Gelir daresi Bakanlna yapacaklar mracaatlar zerine balar.

Onay mracaatnda bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tbi tutulur. Firmalarn idari incelemeleri Bakanlka gerekletirilir. 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanuna gre Bakanlktan onay alm bulunan deme kaydedici cihaz firmalarnn daha nce yaplm bulunan idari incelemeleri geerli saylr. Bakanlktan onay alm firmalar gerek grlmesi hlinde Bakanlk tarafndan tekrar idari incelemeye tbi tutulabilir.

Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlara ilikin teknik incelemeler, Bakanlka belirlenecek esaslar erevesinde Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu (TBTAK) tarafndan yaplacaktr. Bakanlka yetkili kurum ve kurulularla birlikte hazrlanan ve Ortak Kriterler Deerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildii Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) aranan cihazlar iin bu belge bakmndan Trk Standartlar Enstitsnn (TSE) de onay gerekir.

Bakanlk, gerek grmesi hlinde TBTAK dnda ilgili kurumlara da ilave inceleme yaptrabilir.

Bakanlka yaplan idari incelemeleri mspet neticelenmi olan firmalara, yetkili kurumlarca yaplan teknik incelemelerin de mspet neticelenmesi hlinde, cihazlarn marka ve modelleri itibariyle onay belgesi verilir.

Bakanlktan onay alan firmalar ile yeni nesil deme kaydedici cihazlarn marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Daha nce Bakanlka onaylanarak ilan edilen yeni nesil deme kaydedici cihazlarn onaylar geerlidir.

Yeni nesil deme kaydedici cihazlarn onaylanabilmesi iin aadaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel zelliklerin salanm olmas gerekir.

a. Yeni Nesil KC Teknik Klavuzu 1 veya 2.

b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS zellii olanlar iin aranmayacaktr).

c. Bakanlka hazrlanan Gelir daresi Mesajlama Protokolleri 1veya 2.

. Gerekmesi hlinde yetkili kurumlara yaptrlacak incelemelere dair raporlar.

d. Konuyla ilgili Bakanlka belirlenecek dier belgeler.

Bakanlka yukarda saylan belgelerde gerekli grlen hllerde yaplacak deiiklikler ilan veya taraflara tebli edilir.

Yeni nesil deme kaydedici cihazlar, retici veya ithalat firmalarca Bakanla nceden bilgi verilmek artyla, filerinin sonuna mkellef, cihaz veya satla ilgili bilgileri ihtiva eden Karekod (QR Code) basabilir ekilde dzenlenebilir.

Yeni nesil deme kaydedici cihazlar, bu Teblide, teknik klavuzlarda ve Ortak Kriterler Belgesinde belirtilenlere aykr olmamak kaydyla, tertibatlar ile teknik ve fonksiyonel zellikleri itibariyle 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun ve ilgili mevzuatnda yer alan artlar salamak zorundadr.

Yeni nesil deme kaydedici cihazlarn onay srecinde temel olarak yaplacak testler aada yer almaktadr.

a. Donanm gvenlii testleri.

b. KC mali yazlm fonksiyonel ve gvenlik testleri.

c. Gvenli haberleme testleri.

. Trk Standartlar Enstitsnn deme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlemi olduu kalite faktr ve deerleriyle ilgili testler.

Ayrca Bakanlk, donanm, gvenli servis salayc ve Gelir daresi Bakanl bilgi sistemleri arasndaki uyum ve a testleri, utan uca gvenlik testleri ve gerekli grlecek dier testleri yaptrmaya yetkilidir.

6. Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlarn Kayt Sreleri

Bu Tebli kapsamnda yeni nesil deme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mkelleflerden, belirli bir tr cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler al faturasnn dzenlendii tarihten itibaren 90 gn ierisinde, dier mkellefler ise al faturasnn dzenlendii tarihten itibaren 30 gn ierisinde bal bulunduklar vergi dairesine bir dilekeyle (al faturas rnei, cihaz sicil numaras, cihazdan alnan bir fi rnei de dhil olmak zere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) mracaat ederek cihazlarn kayt ettirmek zorundadr. Ayrca mkelleflerin kayt ilemi ile birlikte, sz konusu sre ierisinde her bir cihaz iin ayr ayr olmak zere deme kaydedici cihazlara ait levhay vergi dairelerinden alarak iyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

Misal olarak, bu Tebliin 4 nc blmnde yer alan EFT-POS zellikli cihaz kullanma mecburiyetine tbi olanlarn, cihazn faturasnn dzenlendii tarihten itibaren 90 gn (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 gn gememek zere) ierisinde yukarda yazl ilemleri tamamlamas gerekir.

7. 3100 Sayl Kanun ve lgili Mevzuat

3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanuna dayanlarak karlan teblilerin ve dier ikincil mevzuatn, bu Teblie ve 5 inci blmde saylan dokmanlara aykr olmayan hkmleri, yeni nesil deme kaydedici cihaz uygulamalar bakmndan uygulanmaya devam edilir.

8. Cezai Meyyide

Bu Teblide belirlenen usul ve esaslara aykr hareket eden mkellefler ve yeni nesil deme kaydedici cihaz reticileri veya ithalatlar hakknda Vergi Usul Kanununun mkerrer 355 inci maddesinde yer alan hkmler uygulanr.

9. Yrrlkten Kaldrlan Hkm

3/4/1986 tarihli ve 19067 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No:173)nin C/4-a blm yrrlkten kaldrlmtr.

Tebli olunur.