13 Haziran 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28676

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan :

SERMAYE PYASASINDA FNANSAL RAPORLAMAYA LKN

ESASLAR TEBL

(II-14.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, kamunun zamannda, yeterli ve doru bir ekilde aydnlatlmasn teminen, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde tanmlanan iletmeler tarafndan dzenlenecek finansal raporlar ile bunlarn hazrlanmas ve ilgililere sunulmasna ilikin ilke, usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde tanmlanan iletmelerin finansal raporlarnn hazrlanmas ve ilgililere sunulmasnda uygulanr.

(2) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde tanmlanan iletmeler tarafndan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 136 nc maddesi uyarnca banka ve sigorta irketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktring ve Finansman irketleri Kanunu uyarnca finansal kiralama, faktring ve finansman irketlerinin, zel mevzuatlarna gre belirlenmi ekil ve esaslar erevesinde finansal raporlarn dzenlemeleri, bu Teblide ngrlen finansal rapor dzenleme ykmllnn yerine getirilmesi hkmndedir. Sz konusu iletmeler, kendi zel mevzuatlarna aykr olmamak kaydyla finansal raporlarn ilgililere sunulmasnda bu Tebli hkmlerine tabidirler.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 14 nc ve 36 nc maddeleri ile 128 inci maddenin birinci fkrasnn () bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, ynetim kurulu faaliyet raporlar ve sorumluluk beyanlarndan oluan raporlar,

b) Finansal tablolar: Dipnotlaryla birlikte finansal durum tablosu, kapsaml gelir tablosu, nakit ak tablosu ve zkaynak deiim tablosunu,

c) letme: Yatrm fonlar ile konut finansman ve varlk finansman fonlar dnda kalan ihralar ve sermaye piyasas kurumlarn,

) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

d) KGK: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

e) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

f) Sorumluluk beyan: 9 uncu maddede belirtilen beyan,

g) TMS/TFRS: KGK tarafndan yrrle konulmu olan Trkiye Muhasebe Standartlar/Trkiye Finansal Raporlama Standartlar ile bunlara ilikin ek ve yorumlar,

) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

h) Ynetim kurulu faaliyet raporlar: 8 inci maddede tanmlanan raporlar,

ifade eder.

KNC BLM

Finansal Raporlar

Finansal tablolarn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar

MADDE 5 (1) letmeler, finansal tablolarnn hazrlanmasnda KGK tarafndan yaymlanan TMS/TFRSyi esas alrlar.

(2) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarnn, ak ve anlalabilir hale gelmesini veya uygulama birliinin salanmasn teminen, gerekli grlmesi halinde uygulamay belirlemek zere Kanunun 14 nc maddesi kapsamnda Kurulca kararlar alnr. letmeler bu kararlara uymakla ykmldrler.

Yllk finansal rapor dzenleme ykmll

MADDE 6 (1) letmeler bu Teblide dzenlenen esaslara uygun olarak yllk finansal raporlarn dzenlemekle ykmldrler.

(2) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmll bulunan yatrm ortaklklar, yllk konsolide finansal tablolar ile birlikte yllk bireysel finansal tablolarn da hazrlamakla ykmldrler.

Ara dnem finansal rapor dzenleme ykmll

MADDE 7 (1) hra ettii sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem gren ortaklklar, yatrm kurulular, yatrm ortaklklar, portfy ynetim irketleri, ipotek finansman kurulular ve varlk kiralama irketleri bu Teblide dzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylk dnemler itibariyle ara dnem finansal rapor dzenlemekle ykmldrler.

(2) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmll bulunan yatrm ortaklklar, ara dnem konsolide finansal tablolar ile birlikte ara dnem bireysel finansal tablolarn da hazrlamakla ykmldrler.

Ynetim kurulu yllk ve ara dnem faaliyet raporlar

MADDE 8 (1) letmeler, yllk faaliyet raporlarn 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayl Resm Gazetede yaymlanan irketlerin Yllk Faaliyet Raporunun Asgari eriinin Belirlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak hazrlarlar. Ancak, anlan raporlarn hazrlanmas ve kamuya aklanmasnda sreler bakmndan, bu Tebli hkmleri uygulanr.

(2) Birinci fkra kapsamnda hazrlanacak yllk faaliyet raporlarnn ilgili blmlerinde aadaki hususlara da yer verilir;

a) Ynetim kurulu yeleri ile st dzey yneticilerin yetki snrlar, grev sreleri (balang ve biti tarihleriyle), toplu szleme uygulamalar, personel ve iilere salanan hak ve menfaatler,

b) letmenin faaliyet gsterdii sektr ve bu sektr ierisindeki yeri hakknda bilgi, iletmenin retim birimlerinin nitelikleri, sat miktar ve fiyatlarna ilikin genel aklamalar, sat koullar ve bunlarda yl iinde grlen gelimeler, verimlilik oranlar ve gemi yllara gre bunlardaki nemli deiikliklerin nedenleri,

c) Yatrmlardaki gelimeler, teviklerden yararlanma durumu, yararlanlmsa ne lde gerekletirildii,

) letmenin finansman kaynaklar ve varsa karlm bulunan sermaye piyasas aralarnn nitelii ve tutar,

d) Dnem iinde esas szlemede yaplan deiiklikler ve nedenleri,

e) Mevzuat uyarnca Kurumsal Ynetim lkelerine Uyum Raporu dzenleme ykmllnn bulunmas veya istee bal olarak hazrlanm olmas halinde, sz konusu Rapor,

f) Mevzuat uyarnca ilikili taraf ilemleri ve bakiyelerine ilikin ortaklara sunulmas zorunlu bilgiler,

g) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanclar iin faydal olacak dier hususlar.

(3) Ara dnem faaliyet raporlarnda, bu madde kapsamnda yllk faaliyet raporlarnda yer verilmesi gereken hususlardan, ara dnemi ilgilendiren nemli olaylar ile bunlarn finansal tablolara etkilerine ve hesap dneminin geri kalan ksm iin bu hususlardaki nemli risk ve belirsizliklere yer verilir.

(4) Faaliyet raporlarnda aklanacak bilgilerden ticari sr niteliinde olanlara, ticari sr niteliini koruduklar sre boyunca faaliyet raporlarnda yer verilmeyebilir; sz konusu bilgiler ticari sr niteliini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarnda aklanr.

(5) Kurumsal Ynetim lkelerine ilikin dzenlemelerde yer alan hkmler sakldr.

Finansal raporlarda sorumluluk beyanlar

MADDE 9 (1) Yllk ve ara dnem finansal raporlarn, bu Tebli hkmlerine uygun olarak hazrlanmasndan, sunulmasndan ve geree uygunluu ile doruluundan iletme ile kusurlarna ve durumun gereklerine gre iletmenin ynetim kurulu yeleri sorumludur. letme ynetim kurulunun, bu Tebli kapsamnda hazrlanacak finansal tablo ve faaliyet raporlarnn kabulne dair ayr bir karar almas gerekir.

(2) letme ynetim kurulu, Kurumsal Ynetim lkeleri uyarnca seilecek denetim komitesini, denetim komitesi bulunmamas halinde ise yeleri arasndan en az bir yeyi, finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, ynetim kurulunun finansal raporlarn hazrlanmas, sunulmas ve geree uygunluuna ilikin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(3) Kamuya aklanacak yllk ve ara dnem finansal raporlara, finansal tablo ve faaliyet raporlar ile birlikte; finansal raporlamadan sorumlu ynetim kurulu yeleri ile iletme genel mdr veya finansal raporlamadan sorumlu yneticinin aadaki aklamalar ieren beyanlar eklenir;

a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafndan incelendii,

b) letmedeki grev ve sorumluluk alannda sahip olduklar bilgiler erevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun nemli konularda geree aykr bir aklama veya aklamann yapld tarih itibaryla yanltc olmas sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik iermedii,

c) letmedeki grev ve sorumluluk alannda sahip olduklar bilgiler erevesinde, bu Tebli uyarnca hazrlanm finansal tablolarn -varsa konsolidasyon kapsamndakilerle birlikte-iletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kr ve zarar ile ilgili gerei drst bir biimde yanstt ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansn ve -varsa konsolidasyon kapsamndakilerle birlikte- iletmenin finansal durumunu, kar karya olunan nemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, drste yanstt.

(4) letme ynetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet raporlarn imzalamakla ykml olan grevlilerin, iletmeyle ve konsolide finansal tablolar kapsamna giren bal ortaklklar, itirakler ve i ortaklklar ile ilgili nemli bilgilere ulamasn salayacak tedbirleri almakla ykmldr. mza ykmls grevliler, gerek iletmenin i kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulama sistemiyle ilgili eletiri ve nerilerini iletme ynetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, iletmenin denetimini yapmakta olan bamsz denetim kuruluuna bildirmekle ve raporu incelemeleri srasnda kullandklar i kontrol sistemi hakknda bilgi vermekle ykmldrler.

(5) zel mevzuatta yer alan sorumluluk beyanna ilikin hkmler sakldr.

NC BLM

Finansal Raporlarn lgililere Sunulmas

Yllk finansal raporlarn kamuya aklanmas

MADDE 10 (1) Sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem gren iletmeler, yllk finansal raporlaryla bunlara ilikin Kurulun bamsz denetime ilikin dzenlemelerinde ngrlen bamsz denetim raporlarn;

a) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmllnn bulunmad durumlarda, hesap dnemlerinin bitimini izleyen 60 gn,

b) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmllnn bulunduu durumlarda, hesap dnemlerinin bitimini izleyen 70 gn,

iinde kamuya aklarlar.

(2) Birinci fkrada yer alan iletmeler dnda kalan iletmeler, yllk finansal raporlaryla bunlara ilikin Kurulun bamsz denetime ilikin dzenlemelerinde ngrlen bamsz denetim raporlarn, sz konusu finansal raporlarn grlecei genel kurul tarihinden 3 hafta nce ve herhalkarda ilgili hesap dneminin bitimini takip eden 3 nc ayn sonuna kadar kamuya aklarlar.

(3) Finansal raporlarn son bildirim gnnn resmi tatil gnne denk gelmesi halinde, resmi tatil gnn takip eden ilk i gn, son bildirim tarihidir.

(4) Konsolide finansal tablo hazrlamakla ykml yatrm ortaklklar, yllk bireysel finansal tablolarn yllk konsolide finansal tablolar ile birlikte kamuya aklamakla ykmldrler.

(5) 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamna giren iletmeler, yllk finansal raporlarnn kamuya aklanmasnda, kendi zel mevzuatnda bu maddede yer verilen srelerden daha ksa sreler belirlenmi olmas halinde, sz konusu srelere; aksi takdirde bu maddede dzenlenen srelere uymakla ykmldrler.

Ara dnem finansal raporlarn kamuya aklanmas

MADDE 11 (1) letmeler, ara dnem finansal raporlarn,

a) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmllnn bulunmad durumlarda, ilgili ara dnemin bitimini izleyen 30 gn,

b) Konsolide finansal tablo hazrlama ykmllnn bulunduu durumlarda, ilgili ara dnemin bitimini izleyen 40 gn,

iinde kamuya aklarlar.

(2) Ara dnem finansal tablolarn bamsz denetime tabi olduu hallerde, birinci fkrada dzenlenen srelere; sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem gren iletmeler iin 10 gn, dier iletmeler iin ise 15 gn eklenir.

(3) Finansal raporlarn son bildirim gnnn resmi tatil gnne denk gelmesi halinde, resmi tatil gnn takip eden ilk i gn, son bildirim tarihidir.

(4) Konsolide finansal tablo hazrlamakla ykml yatrm ortaklklar, ara dnem bireysel finansal tablolarn ara dnem konsolide finansal tablolar ile birlikte kamuya aklamakla ykmldrler.

(5) 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamna giren iletmeler, ara dnem finansal raporlarnn kamuya aklanmasnda, kendi zel mevzuatnda bu maddede dzenlenmi olan srelerden daha ksa sreler dzenlenmi olmas halinde, sz konusu srelere; aksi takdirde bu maddede dzenlenen srelere uymakla ykmldrler.

Finansal raporlarn kamuya aklanmasnda usul

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda kamuya yaplacak aklamalarn;

a) Bamsz denetimden gemi finansal raporlar iin, bamsz denetim raporuyla birlikte, bamsz denetim kuruluunu temsil ve ilzama yetkili kiinin imzasn tayan bir yaz ekinde iletmeye ulat ve ayn gn ynetim kurulunca kamuya aklanmak zere kararn alnd,

b) Bamsz denetimden gememi finansal raporlar iin ise, iletme ynetim kurulu tarafndan finansal raporlarn kabulne dair kararn alnd,

tarihi izleyen ilk i gn sonuna kadar yaplmas gerekir.

(2) Sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem gren iletmelerin, bu Tebli kapsamnda kamuya yapacaklar aklamalar, ilgili gnn son seans kapan sonrasnda yapmalar zorunludur.

(3) 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer alan srelere uyulmak kaydyla finansal tablolarn ynetim kurulu faaliyet raporundan nce kamuya aklanmas mmkndr. Bu takdirde hem finansal tablolar hem de ynetim kurulu faaliyet raporu iin ayr ayr ynetim kurulu karar alnmas ve 9 uncu madde erevesinde ayr ayr sorumluluk beyan dzenlenmesi gerekmektedir.

(4) Bal ortaklk, i ortakl veya itirak niteliinde bulunan iletmeler, finansal raporlarn, bu Teblide belirtilen sreler iinde kalmak kaydyla, ana ortakl, ortak giriimcisi veya yatrmc irketi ile ayn anda veya daha nce kamuya duyururlar.

(5) Sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem gren iletmeler ile sermaye piyasas aralar bir borsada veya tekilatlanm dier pazar yerlerinde ilem grsn veya grmesin yatrm ortaklklar ve yatrm kurulularnn, finansal raporlarn Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak Kamuyu Aydnlatma Platformuna gndermek suretiyle kamuya aklamalar zorunludur. Bunlarn dnda kalan dier iletmelerin finansal raporlar, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde Kurula bildirilir ve bu bildirimler Kurulca kamuya aklanr.

Finansal raporlarn kamuya aklanmasnda ek sreler

MADDE 13 (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekelerin varl halinde, iletmenin varsa Kurumsal Ynetim lkeleri kapsamnda oluturulan denetimden sorumlu komitesi, yoksa iletmenin finansal raporlamadan sorumlu ynetim kurulu yesi veya genel mdr tarafndan bavurulmas artyla, ara dnem ve yllk finansal raporlarn kamuya aklanmasna ilikin olarak iletmelere ek sre verilebilir.

Finansal raporlarn ilan

MADDE 14 (1) letmeler, yllk ve ara dnem finansal raporlarn, finansal rapor kullanclar tarafndan kolaylkla ulalabilecek ekilde, kamuya aklandktan sonra kendilerine ait internet sitelerinde yaymlamak zorundadrlar. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yl sreyle kamuya ak tutulmas zorunludur. letmeye ait birden fazla internet sitesinin bulunmas durumunda, aklama iin kamuoyunca en ok bilinen internet sitesi kullanlr.

(2) Yllk finansal raporlarn, olaan genel kurullar ncesi kamuya aklayan iletmelerin, bu raporlarda yer alan finansal tablolar ile genel kurulda kabul edilen finansal tablolar arasnda fark bulunmas halinde, genel kurulda kabul edilen finansal tablolarn birinci fkra kapsamnda tekrar yaymlamalar zorunludur. Ancak bu hkm, genel kurulun bu Teblide belirtilen hkmlere aykr karar almasna yol aacak ekilde uygulanamaz.

Yllk finansal raporlarn ve ilgili bamsz denetim raporunun ortaklarn incelemesine ak olmas

MADDE 15 (1) Yllk finansal raporlar ve ilgili bamsz denetim raporu, genel kurul toplantlarndan en az hafta nce ortaklarn incelemesine sunulur. Bu amala, yllk finansal raporlar ile ilgili bamsz denetim raporunun yeterli sayda bastrlarak, iletme merkez ve ubelerinde hazr bulundurulmas ve isteyen ortaklara gnderilmesi zorunludur. Bu durumda, dileyen iletmeler sz konusu raporlar talep eden ortaklardan basm ve ulatrma maliyetlerinin bedelini isteyebilirler.

Finansal raporlardan tretilmi zet bilgilerin aklanmas

MADDE 16 (1) Finansal raporlarn bu Teblide belirtilen ekilde kamuya aklanm olmas artyla, iletmeler, finansal raporlardan tretilmi zet bilgileri kamuya aklayabilirler. Bu takdirde, zet bilgide esas alnan finansal raporlara ne ekilde ulalabilecei konusunda bilgi verilmesi zorunludur. Bu tr zet bilgilerin, nceden belirlenmi bir sonucu elde etmek amacna ynelik olarak hazrlanmamas ve finansal rapor kullanclarnn ekonomik karar almalarnda yanltc veya yanl bilgi iermemesi zorunludur.

DRDNC BLM

Muhtelif Hkmler

Dier mevzuat uyarnca hazrlanan finansal tablolar

MADDE 17 (1) letmelerin Vergi Mevzuat gibi dier mevzuatta ngrlen finansal tablolar hazrlamalar mmkndr. Ancak Sermaye Piyasas Mevzuat uyarnca kamuya aklanacak finansal tablolarn, bu Teblideki esaslara uygun olarak hazrlanmas zorunludur. Sz konusu finansal tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluu tarafndan kamuya ak olarak tutulmas ve ilgili dneme ilikin daha nceden bu Tebli uyarnca finansal tablo hazrlanp kamuya aklanmam olmas halinde, iletmelerin, bu bilgileri ilgili mercilerle birlikte e zamanl olarak kamuya aklamalar gerekmektedir.

Bu Teblie uygun olmayan finansal raporlarn kamuya aklanmas

MADDE 18 (1) letmelerin herhangi bir yolla kamuya yapacaklar aklamalarda, bu Teblie uygun olarak hazrlanmam finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kullanlamaz. Kullanlmas halinde, sermaye piyasas aralarnn deerini etkileyecek nemli hususlara ilikin geree aykr veya eksik bilgi verilmi saylr.

Sermaye piyasas muhasebe defteri

MADDE 19 (1) Finansal tablolarn bu Tebli uyarnca hazrlanmasna ilikin hesaplamalar nedeniyle, iletmelerin dier mevzuat uyarnca tutmakla mkellef olduklar kanuni defter ve belgelere yeni kaytlar yaplamaz veya bu defter ve belgelerde yer alan kaytlar deitirilemez.

(2) Finansal tablolarn bu Tebli hkmleri uyarnca hazrland dnemlerde, iletmeler, muhasebe defter ve kaytlar ile bu Tebli uyarnca hazrlanm finansal tablolar arasndaki ilikiyi kurmak ve bir sonraki yl finansal tablolarnn salkl bir ekilde hazrlanmasn salamak zere Sermaye Piyasas Muhasebe Defteri tutarlar.

(3) Muhasebe kaytlarndan, bu Tebli uyarnca hazrlanan finansal tablolardaki tutarlara ulalrken yaplan tm al ve cari dnem dzeltme ve snflandrma kaytlarnn Sermaye Piyasas Muhasebe Defterine ayr ayr kaydedilmesi gerekmektedir.

(4) Sz konusu defter, elektronik ortamda veya yazl olarak tutulabilir. Yazl olarak tutulan Sermaye Piyasas Muhasebe Defteri sayfalar mteselsil sra numaras tayacak ekilde dzenlenir, iletmeyi temsile yetkili kiiler tarafndan imzalanr ve TTKda ticari defterlerin saklanmas iin ngrlen sre kadar saklanr. Sermaye Piyasas Muhasebe Defterinin elektronik ortamda tutulmas durumunda, iletmenin ynetim kurulu, bilgilerin deitirilmemesi ve belirtilen sre kadar saklanmas konusunda gerekli nlemi almak zorundadr.

Belgelerin saklanmas ve saklama sresi

MADDE 20 (1) letmeler, muhasebe kaytlarnn geerlilii iin Vergi Mevzuat ve TTKda ngrlen belgeleri temin ederek szkonusu mevzuatta ngrlen sreler boyunca saklarlar. Ancak, finansal tablolarn bu Tebli uyarnca hazrland durumlarda iletmeler, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebli uyarnca hazrlanacak finansal tablo kalemlerinin geerlilii iin gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunlar Sermaye Piyasas Muhasebe Defteri ile sistematik bir biimde ilikilendirerek, Sermaye Piyasas Muhasebe Defteri ile birlikte TTKda ngrlen sre boyunca saklamak zorundadrlar.

Finansal raporlarn bamsz denetimi

MADDE 21 (1) Bu Tebli uyarnca hazrlanacak finansal raporlarn bamsz denetiminde Kurulun bamsz denetimle ilgili dzenlemelerine uyulur.

(2) Konsolide finansal raporlarn bamsz denetimi kapsamnda bamsz denetim kuruluunun ihtiya duyaca bilgi ve belgelerin temini ana ortakln sorumluluundadr.

(3) Yllk ve ara dnem ynetim kurulu faaliyet raporunun bamsz denetimi, faaliyet raporlarnda yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarl olup olmad ve gerei yanstp yanstmadn kapsar.

Muafiyetler

MADDE 22 (1) Aada saylan iletmeler, bu Tebli kapsamnda ara dnem finansal rapor dzenleme ykmllnden muaftrlar;

a) lem sralar 30 i gnnden fazla sre ile durdurulan iletmeler,

b) Borsa kotundan srekli olarak karlan iletmeler,

c) Faaliyetleri geici durdurulan sermaye piyasas kurumlar,

) Tasfiye halinde bulunan iletmeler ile,

d) Halka arz edilmeksizin pay dnda sermaye piyasas arac ihra edenler.

(2) Borsa stanbul A.. dzenlemeleri kapsamnda paylar Gelien letmeler Piyasas Listesinde yer alan iletmeler ile 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayl Resm Gazetede yaymlanan Paylar Serbest lem Platformunda lem Grecek Halka Ak Anonim Ortaklklara likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 58) kapsamnda paylar Serbest lem Platformunda ilem gren iletmeler, 3 ve 9 aylk ara dnem finansal rapor dzenleme ykmllnden muaftr.

(3) Borsa stanbul A.. dzenlemeleri kapsamnda paylar Gelien letmeler Piyasas Listesinde yer alan iletmeler, Paylar Serbest lem Platformunda lem Grecek Halka Ak Anonim Ortaklklara likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No:58) kapsamnda paylar Serbest lem Platformunda ilem gren iletmeler, varlk kiralama irketleri ile sermaye piyasas aralar bir borsada ve/veya dier tekilatlanm pazar yerlerinde ilem grmeyen yatrm kurulular ara dnem faaliyet raporu dzenleme ykmllnden muaftrlar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 23 (1) 26/7/1989 tarihli ve 20233 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Sermaye Piyasasnda Ara Mali Tablolara likin lke ve Kurallar Hakknda Tebli (Seri:XI, No:3), 29/12/1989 tarihli ve 20387 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Sermaye Piyasasnda Mali Tablo ve Raporlara likin lke ve Kurallar Hakknda Teblie Ek Tebli (Seri:XI, No: 5), 27/8/2001 tarihli ve 24506 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vadeli lem ve Opsiyon Szlemelerinin Muhasebesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Tebli (Seri:XI, No:19), 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye Piyasasnda Konsolide Mali Tablolara ve tiraklerin Muhasebeletirilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Tebli (Seri:XI:,No:21), 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii (Seri:XI, No:29), 18/2/1992 tarihli ve 21146 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Ortaklk ve Kurulularn Mali Tablo ve Rapor Dzenleme, Kamuya Duyurma ve Bamsz Denetleme Ykmllklerinin Belirlenmesine likin Genel Aklama Teblii (Seri:XII, No:1) yrrlkten kaldrlmtr.

Finansal raporlarn kamuya aklanma srelerine ilikin gei sreci

GEC MADDE 1 (1) 31/12/2013 tarihinden nce sona eren ara dneme ilikin konsolide finansal raporlarn bamsz denetime tabi olmas halinde, 11 inci maddede dzenlenen sreye 5 gn ilave edilir.

(2) 14 nc madde hkmleri 31/12/2013 tarihinden nce sona eren hesap dnemi finansal raporlarnn ilanna da uygulanr.

Paylar borsada ilem grmeyen halka ak ortaklklarn finansal tablolarn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar

GEC MADDE 2 (1) Paylar borsada ilem grmeyen ancak Kanunun 16 nc maddesinin birinci fkras uyarnca halka ak saylan ortaklklardan, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Bamsz Denetime Tabi Olacak irketlerin Belirlenmesine Dair Kararn ekinde yer alan II sayl Listenin 5 inci maddesinde dzenlenen limitlerin altnda kalanlar, iki yl ierisinde paylarnn borsada ilem grmesi iin bavuru yapana kadar geen srede, bu Tebli hkmlerine tabi deildirler.

(2) Birinci fkrada belirtilen ortaklklar, istee bal olarak bu Tebli hkmlerine uygun finansal rapor dzenleyebilirler.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebli, 1/4/2013 tarihinden sonra sona eren ara dnem finansal raporlardan itibaren geerli olmak zere, yaym tarihinde yrrle girer.

(2) Bu Tebliin 6 nc maddesinin ikinci fkras ile 7 nci maddesinin ikinci fkras, 1/1/2014 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerine ait ilk ara dnem finansal raporlardan itibaren yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.