12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Avrasya niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Avrasya niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (AVUZEM): Avrasya niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

) Senato: Avrasya niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Avrasya niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal olarak niversitenin n lisans, lisans, lisansst ve yaam boyu eitim dahil tm programlar iin plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yrterek; uzaktan eitim ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar yapmak, kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, n lisans, lisans, lisansst ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek, niversite bnyesinde e-renme yoluyla verilecek olan sertifika programlarnn almas, yrtlmesi ve koordinasyonunu salamak, kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarnn e-renmeye uyarlanmas ve uzaktan eitim sistemlerinin gelitirilmesine katkda bulunmak, Yksekretimin yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak suretiyle verimlilii artrmak, bilgiyi tm kitlelere yaygnlatrmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak, yaynlar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kamu, zel sektr, ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve kiiler iin uzaktan eitim kapsamnda kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eitim programlar planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak.

b) Uzaktan yksekretim kapsamnda niversiteye bal eitim kurumlar ile dier yksekretim kurumlar iin dersler ve programlar planlamak ve yrtmek.

c) lgili mevzuat hkmleri erevesinde, Trkiyedeki ve dier lkelerdeki niversitelerde alannda uzman akademisyenlerle ortak yksek lisans ve doktora snavlar iin gerekli altyapy salamak.

) Merkezin amalar dorultusunda, uzaktan eitimin gerektirdii iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem tasarm yapmak ve uzaktan eitime ilikin tm teknik ileri yrtmek.

d) Uzaktan eitimin teknolojik ve iletiimle ilgili altyaps konularnda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiimi, etkileimi ve ibirliini salamak.

e) niversite ve iletiim hizmeti sunan dier kamu kurum ve kurulularyla uzaktan eitim konularnda ibirlii yapmak.

f) Uzaktan eitim konusunda ilgili mevzuat takip etmek, bu kapsamda yeni gelimeler ve uygulamalar planlamak ve dzenlemek.

g) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

) niversite tarafndan yrtlmekte olan uzaktan eitim almalar iin ders ierikleri hazrlamak.

h) Gerek niversite ii, gerekse niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini hazrlamak, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak, gerekli koordinasyonu salamak.

) Bilgi toplumu gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki uygulamalarn e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak.

i) Kamu ve zel kurulularla kiilere uzaktan eitim kapsamnda verilecek yaam boyu eitime ynelik ders, seminer, konferans ve benzeri almalara ynelik proje gelitirmek, gelitirilen projelerin hayata geirilmesini salamak.

j) Uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

k) Deien ve gelien teknoloji veya koullara gre uzaktan eitime bal her trl grevin gncellenmesini salamak amacyla gerekli almalar yrtmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki personeli arasndan Rektrn nerisiyle Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, onun da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemlisi veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

(2) Mdr, Merkez almalarnda kendisine yardmc olmak zere, retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunun hazrlad alma programn ve ald kararlar uygulamak.

c) Ynetimi altndaki birimleri Merkezin amalar dorultusunda ynetmek.

) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

d) Merkezin niversitenin dier birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilikin koordinasyonunu salamak.

e) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Kurula bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

f) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

g) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyalarn belirlemek ve Rektrle sunmak.

) Yurt ii ve yurt dndaki ve uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii planlamak ve Rektrle sunmak.

h) nternet zerinden uzaktan eitim yapacak olan n lisans, lisans ve lisansst program ve blmleri, blm/program bakanlarnn, ilgili kurum yneticilerinin grlerini alarak Rektrn onayna sunmak; uzaktan eitim yapan blmlerin akademik programlarnn grlmesi srasnda, ilgili faklte, enstit, yksekokul ve meslek yksekokulu kurullarnda ilgili blm/program bakanlaryla birlikte grmelere katlmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve Mdr Yardmcs dahil be kiiden oluur. Dier yeler; Rektrn niversite retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirecei akademisyenlerden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliklerin her hangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrma ve uygulayc elemanlarn, eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmalar iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

e) Blm/program bakanlklarna bildirilmek zere programda okutulacak ders ierikleriyle ilgili tavsiye kararlar almak.

f) Program ieriklerinin gncelletirilmesiyle ilgili tavsiye kararlar almak.

g) Programda yer alacak web ierikleriyle ilgili standartlar oluturmak ve gzden geirmek, konuyla ilgili blm/program bakanlklarna tavsiyelerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan veya Merkez Mdrnn talebi, Rektrn uygun gr ve Mtevelli Heyetin onay ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mtevelli Heyet Bakandr. Bakan bu yetkisini Mtevelli Heyetin kabul ettii bte snrlar iinde kalmak zere devredebilir.

Demirba, alet, ekipman

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrma ve gelitirme faaliyetleri kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrasya niversitesi Rektr yrtr.