12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES ULATIRMA UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Avrasya niversitesi Ulatrma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Avrasya niversitesi Ulatrma Uygulama Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya niversitesi Ulatrma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Mtevelli Heyet: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

f) niversite: Avrasya niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yurt iinde ve yurt dnda ulatrma ile ilgili her alanda aratrma yapmak, bu alana ynelik eitim ve yayn faaliyetlerinde bulunmak; inaat mhendislii, yneylem aratrmas, sistem mhendislii, elektrik mhendislii, bilgisayar mhendislii ve ehir planlama gibi disiplinler aras bir bilim olan ulatrma biliminde gzlemsel, deneysel ve tecrbelere dayanan verileri kullanarak akll ulam sistemlerinin aratrlmas, planlanmas ve analizi ile ilgili konularda almalar gerekletirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulatrma konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde eitim programlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek.

b) Yurt iinde ve yurt dnda ulatrma ile ilgili aratrma ve incelemeler yapmak, yaptrmak, bu gibi almalara katlp desteklemek.

c) Yksekretim kurumlarnda n lisans, lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde ulatrma ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, rencilerin bu konulara ynelmelerini ve tezler hazrlamalarn zendirmek.

) Ulatrma konulu aratrmalara ve projelere yksekretim kurumlarnn bilimsel aratrma birimlerinin destek salamasna nclk etmek.

d) Merkezin amalar dorultusunda yayn yapmak ve yaptrmak.

e) Ulatrma konusunda kitaplk ve ariv oluturmak.

f) Ulatrma ile ilgili kurum ve kurulularn almalarna katkda bulunmak.

g) Ulatrma konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

) Ulatrma ile ilgili laboratuvar amak ve bu konuda kamu ve zel kurululara katkda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki personeli arasndan Rektrn nerisiyle Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, onun da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemlisi veklet eder.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek.

c) Personel ihtiyacn belirlemek, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Merkezin alma programn hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

e) Aratrma projelerinin dzenlenmesini, ynlendirilmesini ve denetimini salamak.

f) Aratrma ve proje alma gruplarn kurmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Mdrn nerisi, Rektrn onay ile niversite retim elemanlar arasndan, yl iin grevlendirilmek zere seilecek retim elemanndan oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Merkezin kurs, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ylda en az drt kez ve gerektiinde Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulunun kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarn dzenlemek.

b) Mdr tarafndan hazrlanan yllk alma plann, gndemde bulunan aratrma ve eitim projelerini grp karara balamak.

c) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunca nerilen, Merkezin faaliyet alanlarnda alan ve tecrbesi olan, gerektiinde bilgisine bavurulabilecek kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen be yeden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. yelik sresi sona erenler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu, ylda en az bir kez olmak zere, Mdrn daveti zerine toplanr.

(4) Mdr, gerektiinde Danma Kurulu yelerini dnce ve deneyimlerinden yararlanmak, grlerini almak ve faaliyetleri hakknda bilgi vermek zere toplantya arabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevi, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar dorultusunda, Merkezin faaliyetlerine ynelik gr ve nerilerini Mdre ve Ynetim Kuruluna sunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan veya Merkez Mdrnn talebi Rektrn uygun gr ve Mtevelli Heyetin onay ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mtevelli Heyet Bakandr. Bakan bu yetkisini Mtevelli Heyetin kabul ettii bte snrlar iinde kalmak zere devredebilir.

Demirba, alet, ekipman

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrma ve gelitirme faaliyetleri kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrasya niversitesi Rektr yrtr.