12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES GIDA GELTRME UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Avrasya niversitesi Gda Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Avrasya niversitesi Gda Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (AVGAM): Avrasya niversitesi Gda Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyet: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

e) niversite: Avrasya niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; gda ile ilgili konularda bilimsel aratrmalar yapmak, niversite ve sanayi arasnda alma konularyla ilgili ibirliinde bulunmak, gda endstrisinin problemlerini zecek bilimsel ve uygulamal almalar yapmak ve bu almalar ynetmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Katma deeri yksek gda maddesi tasarm ve retimi, gda ve salk, gda ve beslenme, gda kalite ve gvenlii, gda ve tketici konularnda sektr temsilcileri ile ibirlii halinde aratrma ve gelitirme projeleri gerekletirmek.

b) Gda alannda gereksinim duyulan her trl analiz almalarn yapmak, ulusal ve/veya uluslararas mevzuat erevesinde gda analiz laboratuvarnda yaplacak analizler de dahil olmak zere gereken her trl hizmeti gerekletirmek, talepleri halinde tm kamu/zel sektr kurulularnn rettii ve/veya tkettii gdalarn analizini yapmak, gdalarn gda mevzuatna, standartlara ve istenilen teknik artnamelere uygunluunu belirlemek ve raporlamak.

c) Gda sektrnde kresel dzeyde eilimleri yakndan takip etmek, bu eilimlere paralel aratrmalar yapmak ve bilgi retmek, veri tabanlar oluturmak, bu bilgileri ulusal gda sektrnn hizmetine sunmak, gda endstrisi ile niversite arasnda ibirliini artrmak, kamuoyunu gda konusunda aydnlatmak amacyla ulusal ve uluslararas nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantlar dzenlemek.

) Yurtdnda ve yurtiinde gda ile ilgili gelimeleri izlemek, kamuoyuna bu konularda doru ve gvenilir aklamalar yapmak, bilgilendirici bltenler yaynlamak.

d) Gda ile ilgili konularda ulusal ve uluslararas dzeyde sertifikaya ynelik eitim ve retim programlar dzenlemek.

e) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki personeli arasndan Rektrn nerisiyle Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, onun da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinden en kdemlisi Mdre veklet eder.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmcs ile Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin kurs, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiinde Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve neri bildirmek zere oluturulur.

(2) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli, niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilen be yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kuruluna Rektr veya Rektr Yardmcs, katlmadnda, Mdr bakanlk eder.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan veya Merkez Mdrnn talebi, Rektrn uygun gr ve Mtevelli Heyetin onay ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mtevelli Heyet Bakandr. Bakan bu yetkisini Mtevelli Heyetin kabul ettii bte snrlar iinde kalmak zere devredebilir.

Demirba, alet, ekipman

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrma ve gelitirme faaliyetleri kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrasya niversitesi Rektr yrtr.