12 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI

GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ilave edilmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Ulusal sefer yapan petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılarını,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.