12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Erciyes niversitesinden:

ERCYES NVERSTES SALIK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Erciyes niversitesi Salk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Erciyes niversitesi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: Erciyes niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

c) Hemirelik Hizmetleri Mdr (Bahemire): Merkezin hemirelik hizmetleri sorumluluunu yrtmek zere grevlendirilen kiiyi,

) dari Hizmetler Koordinatr Yardmcs: Rektrln Hastane Mdr kadrosunda olan ve dari Hizmetler Koordinatrne bal olarak Merkezde grevlendirilen kiiyi,

d) dari Hizmetler Koordinatr: Rektrln Hastane Bamdr kadrosunda olan ve idari, mali ve teknik hizmet sorumluluunu yrtmek zere Merkezde grevlendirilen kiiyi,

e) Laboratuvar birimi: Laboratuvar Merkezi bnyesindeki her bir laboratuvar,

f) Laboratuvar merkezi: Birden fazla uzmanlk dalnda kurulan laboratuvar,

g) Mdr yardmclar: Bahekim yardmclarn,

) Mdr: Merkezin Bahekimini,

h) Merkez: Erciyes niversitesi Salk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Rektr: Erciyes niversitesi Rektrn,

i) nite sorumlusu: Anabilim Dal, klinik, laboratuvar gibi nitelerin hekimlik hizmeti dndaki faaliyetlerinden sorumlu idari personeli,

j) nite: Merkezin idari ve tbbi btnl ierisinde yer alan alt birimleri,

k) niversite: Erciyes niversitesini,

l) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amac; insan saln korumak amacyla almalar yapmak, Merkeze bavuran acil ve dier hastalara ayaktan ve yatrlarak ada salk hizmeti vermek, tp ve salk personeli yetitirmek ve bilimsel eitim-retim, aratrma ve uygulama olana salamak amacyla, Tp Fakltesi ve niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda eitim-retim veren faklte, enstit yksekokullar, aratrma ve uygulama merkezleri bata olmak zere, dier kurumlarla ibirlii yapmak, eitim ve salk hizmetlerinin verimlilii ile niteliini arttrmak, tbbi aratrma ve uygulamalarn en st dzeyde gereklemesi iin bilimsel aratrma koullarn hazrlamak, Merkezin stratejik plan ve hedefleri erevesinde modern salk kurumlar iletme ynetimi ilkeleri dorultusunda faaliyette bulunmak ve ulalabilir kaliteli salk hizmeti sunulmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amacn gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Salk hizmeti almak zere bavuran hastalara ada, bilimsel ve gvenilir salk hizmeti vermek,

b) Tp ve salk personeli yetitiren faklte ve dier eitim-retim birimleri iin salk aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin alt yapy hazrlamak,

c) Blgesel ve ulusal salk seviyesinin korunmas ve gelitirilmesi iin kamu kurum ve kurulularyla ortak almak,

) Dier kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak salkl bir toplumun gelitirilmesini salamak,

d) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurululara Merkezin amalar dorultusunda projeler hazrlamak, eitim vermek, bilimsel gr ve benzeri hizmetleri sunmak,

e) Toplumun salk konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla yaynlar yapmak, programlar dzenlemek,

f) Rektrln ve ynetim organlarnn kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak,

g) niversite rencilerinin salk yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak, bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda almak isteyenleri desteklemek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr (Bahekim)

MADDE 8 (1) Tp Fakltesi retim yeleri arasndan devaml statde alan profesr veya doentlerden biri, Rektr tarafndan yl sre ile Mdr olarak grevlendirilir. Sresi biten Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Rektr gerekli grd hallerde Mdr sresinden nce deitirebilir.

(2) Mdr tam gn statsnde alan retim yeleri arasndan en az iki en ok alt retim yesini mdr yardmcs olarak Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer. Grev sresi biten Mdr Yardmclar ayn usulle yeniden grevlendirilebilir veya sresinden nce ayn usulle grevden alnabilir.

(3) Mdr veya Mdr Yardmclarndan biri Merkezin ileyiindeki koordinasyonun temini asndan Merkezin satn alma komisyon bakan olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr veya Mdr Yardmclarndan birisi Dekan Yardmcs olabilir.

(4) Mdr Yardmclar, Mdrn yapaca yetki devrine gre, Merkez hizmetlerinin yrtlmesinde Mdre yardmc olurlar.

(5) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclardan biri Mdre vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr aadaki grevleri yrtr:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri dorultusunda gelimesi iin gerekli tedbirleri almak, gerekli dzenleme ve almalar yapmak,

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tan ve aratrma laboratuvarlar, beslenme ve diyet, hasta kabul ve karma, tbbi dokmantasyon ve ariv, tehis, tedavi, bakm ve dier salk, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin gerekli planlama, koordinasyon ve denetimini salamak ve hizmet ii eitim alt yap imknlarn oluturmak,

c) Merkeze bal idari, salk ve teknik olmak zere tm Merkez personelinin ynetim, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak,

) Merkezin mesai sonras alma, nbet ve ynetim hizmetleri ile ilgili dzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasn salamak,

d) Merkezin gerekeli bte-denek ihtiyacn, kadro ve personel ihtiyalarn ve yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Rektrle sunmak,

e) Merkezin hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli her trl cari mal ve hizmet alm ile cihaz ve dier demirba malzeme temin ve bakm-onarm ihtiyacnn, bina bakm-onarm ihtiyacnn tespiti, zamannda temin edilmesi ve yaplmas iin gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu salamak ve giriimde bulunmak,

f) Merkeze alnacak her trl cari mal ve demirba malzemenin ilgili yasal mevzuat erevesinde harcama yetkilisi olarak giri-k, yl sonu devir ve dm ilemlerinin yaplmas ile kurulacak muayene kabul komisyonlarnn grev ve ilemlerini izlemek,

g) Tp Fakltesi Dekanlnn, blm bakanlklarnn ve anabilim dal bakanlklarnn Merkezin hizmetlerine ilikin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu salamak,

) Merkezin dner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yrtlmesi, gelir kaybnn azaltlmas ile giderlerinin rasyonel olarak yaplmas iin gerekli koordinasyonu salamak, tedbirleri almak ve gerekli giriimlerde bulunmak,

h) alma kurullarnn verimli almas iin olanak salamak,

) Rektr tarafndan verilen Merkezinin ama ve faaliyetlerine ilikin dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu aadaki yelerden oluur:

a) Mdr,

b) Dekan,

c) Rektrn grevlendirecei iletme, finans, hukuk ve ekonomi alanlarndan tercihen profesr unvanl iki retim yesi,

) Dhili ve Cerrahi Tp Bilimleri Blm Bakanlar,

d) Dner sermaye iletme mdr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun ilgili mevzuat dorultusunda Merkezin etkin, verimli ve ekonomik olarak sevk ve idare edilmesinden Rektre kar sorumludur. Bu amalarla Merkez bnyesinde eitim, aratrma ve salk hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli her trl karar almaya yetkilidir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari nitelerin, ortak kullanm sahalarnn ve yeni kurulan nitelerin etkin almas iin yerleim planlarn yapmak ve koordinasyonu salamak,

b) Mdrlke hazrlanan alma raporlarnn ve istatistiki verileri deerlendirmek ve gerektiinde Merkez faaliyetlerinin gelitirilmesi ve iyiletirilmesi iin nerilerde bulunmak,

c) Merkezin daha iyi salk hizmeti verebilmesi iin gerekli olan birimleri, poliklinikleri, ynetim esaslarn ilgili birimlerle ibirlii iinde hazrlamak,

) Merkezin kadro ve mali kaynaklarn inceleyerek bte tasars hakknda Rektrle sunulmak zere gr hazrlamak,

d) lgili mevzuat hkmlerine gre kendisine verilen dier grevleri yapmak.

(3) Rektr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan birisini bakan olarak grevlendirir. Ynetim Kurulunun gndemini Mdr belirler. Ynetim Kurulu, bakann daveti zerine ylda iki defa olaan ya da bakann gerekli grmesi durumunda veya en az yenin yazl bavurusunu izleyen iki i gn iinde olaanst toplanr. Ynetim Kurulunda alnan kararlar Rektr tarafndan onaylandktan sonra uygulamaya konulur. Ynetim Kurulu Bakan, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularn ve yneticilerini, oy hakk olmadan toplantlara davet edebilir.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu aadaki yelerden oluur:

a) Rektr tarafndan grevlendirilen bir Rektr yardmcs,

b) Dekan tarafndan grevlendirilen bir dekan yardmcs,

c) Mdr tarafndan nerilecek bir mdr yardmcs,

) Dhili ve Cerrahi Tp Bilimleri Blmlerinden dekan tarafndan grevlendirilen profesr unvanna sahip birer retim yesi,

d) Salk Bilimleri Fakltesi Dekan,

e) Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu Mdr,

f) Laboratuvar Merkezi Sorumlusu.

(2) Danma Kurulu Rektr Yardmcsnn bakanlnda ylda en az bir kez olaan toplantsn yapar. Ancak Rektr, Dekan veya Mdr tarafndan Danma Kurulunun grne ihtiya duyulmas halinde Rektr Yardmcs tarafndan gndemli olarak olaanst toplantya arlabilir.

(3) Danma Kurulunun grevi, Merkezin almalar ile ilgili konularda tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunmaktr.

alma kurullar

MADDE 13 (1) Merkezin bnyesinde aadaki kurullar oluturulur:

a) Enfeksiyon Kontrol st Kurulu,

b) Kalite Kontrol Kurulu,

c) Salk Kaytlar Kurulu,

) Transplantasyon Koordinasyon Kurulu,

d) Radyasyon Sal ve Gvenlii Kurulu,

e) la-Tbbi Malzeme Kurulu,

f) Bilgi lem Kurulu,

g) Dner Sermaye Hizmetleri Deerlendirme st Kurulu,

) Merkez Laboratuvar st Kurulu,

h) Pandemi zleme Kurulu,

) Afet Kurulu,

i) Hasta Beslenme Kurulu,

j) Hasta ve alan Gvenlii Kurulu,

k) Hasta Haklar Kurulu,

l) Aklc la Kullanm Kurulu,

m) Eitim Kurulu,

n) Tesis Gvenlii Kurulu,

o) Kan Transfzyon Kurulu,

) Enfeksiyon Kontrol Kurulu.

(2) Merkezin bnyesinde Mdrn nerisi ile yeni alma kurullar oluturulabilir.

(3) Kurullarda grevlendirilecek retim yeleri Mdrn nerisi ile Dekan tarafndan, dier personel ise Mdr tarafndan grevlendirilir.

dari Hizmetler Koordinatr (Bamdr)

MADDE 14 (1) dari hizmetler koordinatr; Salk daresi veya Salk Kurumlar letmecilii lisans mezunu ya da temel eitimi idare ve iletmecilik olan fakltelerden mezun olup salk ynetimi ve salk kurumlar iletmecilii alannda lisansst eitim yapm veya en az on yl Merkezin ynetim hizmetlerinde grev yapan, ilgili mevzuatta belirtilen artlara uygun kiiler arasndan, Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan grevlendirilir. Bamdr, Mdre kar sorumludur.

dari Hizmetler Koordinatr Yardmcs

MADDE 15 (1) dari hizmetler koordinatr yardmcs, Mdre bal olarak grev yapan dari, Mali ve Teknik Hizmetler Mdrleri, Salk daresi veya salk kurumlar iletmecilii lisans mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan fakltelerden mezun olup salk kurumlar iletmecilii alannda lisansst eitim yapm olan veya Merkezin ynetim hizmetlerinde on yl deneyimi olan, ilgili mevzuatta belirtilen artlara uygun kiiler arasndan, Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) dari Hizmetler Koordinatr Yardmcsna bal olarak grev yapan dari, Mali ve Teknik Hizmetler Mdr Yardmclar, Salk daresi veya salk kurumlar iletmecilii lisans mezunu veya temel eitimi idare ve iletmecilik olan fakltelerden mezun olup salk kurumlar iletmecilii alannda lisansst eitim yapm olan veya Merkezin eitli ynetim kademelerinde en az be yl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen artlara uygun kiiler arasndan, Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan grevlendirilir.

dari Hizmetler Koordinatr Yardmcsnn grevleri

MADDE 16 (1) dari Hizmetler Koordinatr Yardmcsnn grevleri unlardr:

a) Merkezin verimli ekilde almasn salamak zere gerekli insan kaynaklar konusunda ihtiyalar tespit etmek, bunlarn temin yollarn aratrmak ve gerekli koordinasyonu salayarak tedbirler almak,

b) alan personelin yllk izinlerini dzenlemek, personelin zlk haklarnn, mesaiye devamlarnn takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve alma cetvellerini hazrlamak,

c) Hizmet ii eitim programlarnn hazrlanmasn, uygulanmasn salamak,

) Yazmalarn, kaytlarn ve dosyalarn usulne uygun olarak yaplmasn salamak,

d) Personel ile toplantlar dzenleyerek ilgili olduklar hizmetlerde koordinasyonu salamak,

e) Personelin grev esnasnda kyafet ve davranlarnn mevzuat ve emirlere uygunluunu salamak,

f) Acil sebeplerle grevine gelemeyen personelin iini yrtmek zere gerekli tedbirleri almak, yerine baka personel grevlendirerek i blm yapmak,

g) Soruturmac olarak grevlendirildiinde ceza ve disiplin soruturmasn yrtmek,

) Depolama, ambar ve depodan k hizmetlerini yakndan izlemek ve mevzuata uygun olarak yaplmasn salamak,

h) Merkezin btesini hazrlamak,

) lgili mevzuat hkmleri uyarnca harcama yetkilisince verilen grevleri yapmak,

i) Bamdrn grevde bulunmamas veya izinli bulunmas halinde vekaleten grevini yrtmek,

j) Merkezin eitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarm gibi ilerin ilgililere zamannda yaptrlmasn salamak,

k) Kurumda mevzuat hkmlerine gre gerekli emniyet tedbirlerinin alnmasn salamak,

l) Mdrn verdii dier grevleri yapmak.

(2) Mdr Yardmclar ise, Mdrce yrtlen idari, mali ve teknik hizmetlerden Mdr tarafndan kendilerine devredilen hizmetleri yerine getirir ve hizmetlerin yrtlmesinde Mdre yardmc olur.

Hemirelik Hizmetleri Mdr (Bahemire)

MADDE 17 (1) Hemirelik Hizmetleri Mdr, hemirelik lisans mezunu ya da hemirelik ynetimi konusunda lisansst eitim yapm ve/veya en az on yl hemirelik hizmeti olan ve ilgili mevzuat artlarna uygun adaylar arasndan Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan grevlendirilir. Hemirelik Hizmetleri Mdr, en az sekiz yl hizmeti olan ilgili mevzuatta belirtilen artlara uygun en az iki kiiyi yardmc ve bir hemireyi eitim hemiresi olarak grevlendirilmek zere Mdre teklif eder. Mdr bu neriyi gr ile birlikte Rektrn onayna sunar.

(2) Hemirelik Hizmetleri Mdr, hemirelik ve ebelik hizmetlerine ynelik ynetim ve eitim almalarn Bamdr ile koordinasyon halinde yrtr.

Hemirelik Hizmetleri Mdrnn grevleri

MADDE 18 (1) Hemirelik Hizmetleri Mdrnn grevleri unlardr:

a) Kanun, tzk ve ynetmeliklere gre Merkezin hemirelik hizmetlerinin verimli ekilde yrtlmesini salamak zere gerekli ihtiyalar zamannda tespit etmek, bunlarn temin arelerini aratrmak ve gerekli koordinasyonunu salamak,

b) Kendisine bal personelin yllk izinlerini dzenlemek personelin zlk haklarnn, mesaiye devamlarnn takibini yapmak ve alma cetvellerini dzenlemek,

c) Hizmet ii eitim programlarnn hazrlanmas ve uygulanmasn salamak,

) Yazmalarn ve kaytlarn usulne uygun olarak yaplmasn salamak,

d) Kendisine bal olarak alan personel ile toplantlar dzenleyerek ilgili olduklar hizmetlerde koordinasyonu salamak,

e) Personelin grev esnasnda kyafet ve davranlarnn ilgili mevzuata uygunluunu salamak,

f) Soruturmac olarak grevlendirildiinde ceza ve disiplin soruturmasn yrtmek,

g) Kurumda mevzuat hkmlerine gre gerekli emniyet tedbirlerinin alnmasn salamak,

) Acil sebeplerle grevine gelemeyen personelin iini yrtmek zere gerekli tedbirleri almak.

Dier birimler

MADDE 19 (1) Merkezde ve Merkeze bal olarak alan salk hizmetleri ile ilgili nitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari ilerinde grevli dier idari birimler, yrttkleri hizmetler asndan Mdre kar sorumludur.

(2) Anabilim dallarna ait servis, poliklinik, laboratuvarlar ve nitelerin alma dzeni ve ileyiinden anabilim dal bakanlar sorumludur. Anabilim dal bakanlar bu ileyiten ayn zamanda Mdre kar sorumludur.

(3) Merkeze bal nitelerin sorumlular, Mdr tarafndan iki yllna grevlendirilir.

(4) Merkeze bal olarak Laboratuvar merkezi kurulabilir. Laboratuvar merkezinin alma dzeni ilgili mevzuata gre belirlenir. Laboratuvar merkezi sorumlusu Mdrn nerisi ile retim ye ve grevlileri arasndan Rektr tarafndan iki yllna grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Laboratuvar merkezi sorumlusunun grevi de kendiliinden sona erer. Grev sresi biten Laboratuvar merkezi sorumlusu ayn usulle yeniden grevlendirilebilir veya sresinden nce ayn usulle grevden alnabilir. Laboratuvar merkezi bnyesinde bulunan laboratuvar birimlerinin sorumluluklar ilgili anabilim dal bakanlar veya grevlendirecei bir uzman tarafndan yrtlr. Laboratuvar Merkezi sorumlusu Ynetim Kuruluna kar sorumludur.

Alt kurullar

MADDE 20 (1) Uzmanlk alan gerektiren veya idari, mali ve teknik konularda almalar yapmak zere Mdrn nerisi dorultusunda Ynetim Kurulu tarafndan kurul veya alt kurullar oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erciyes niversitesi Rektr yrtr.