12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Baheehir niversitesinden:

BAHEEHR NVERSTES TRK BOAZLARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Baheehir niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Baheehir niversitesi Trk Boazlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Baheehir niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Baheehir niversitesi Trk Boazlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: (TRBAM) Baheehir niversitesi Trk Boazlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Baheehir niversitesi Rektrn,

d) Trk Boazlar: stanbul Boaz, anakkale Boaz ve Marmara Denizinden gemilerin gei alan ile bu alan evreleyen ky eridini,

e) niversite: Baheehir niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Uluslararas hukuk, ticaret, bilgi iletiim teknolojileri, enerji, ky ve deniz mhendislii, ak deniz petrol ve doalgaz arama platform ve yaplarnn gelitirilmesi, stanbul ve anakkale Boazlar ile Marmara Denizinin seyir, can, mal ve evre emniyetinin, deniz ve evre gvenliinin salanmas yannda deniz, hava ve evre kirliliinin nlenmesi, doal, tarihi ve kltrel varlklarn korunmas ve ulusal denizciliin gelitirilmesi, deniz aratrmalar alanlarnda ve bunlarn alt disiplinlerinde, farkl sektrlerinde, makro ve mikro leklerde teorik ve uygulamal bilimsel aratrmalar, almalar yapmak; projeler gerekletirmek; raporlar retmek; matbu, szel ve grntl yaynlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar dzenlemek ve benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanlarnda ulusal ve uluslararas dzeyde kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki alanlarda almalar yrtr:

a) Aratrma, inceleme, uygulama, alma, gelitirme ve projeler yaplmas,

b) Ulusal ve kresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari ve teknolojik gstergeleri, gelimeleri izlemek, derlemek ve deerlendirmek,

c) Modelleme, simlasyon ve senaryo planlama gibi analiz ve tahmin modelleri gelitirmek, uygulamak, bu konularda aratrma ve almalar yapmak ve yaptrmak,

) Hizmet ii eitim almalar, kurslar, seminerler, sertifika programlar ve benzeri etkinlikler dzenlemek ve dier kurum ve kurulularca dzenlenen bu tr faaliyetlere itirak etmek ve baarl renciler ile akademik personelin itiraki iin yardm salamak,

d) Ulusal ve uluslararas kurulular ile ibirlii yaplmas, ortak almalarn zendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantlar dzenlenmesi ve dier kurum ve kurulularca dzenlenen bu tr faaliyetlere itirak edilmesi ile bu etkinlikler erevesinde yaynlar yaplmas,

e) Kamu ve zel kurululara danmanlk hizmetleri verilmesi, bilimsel ve teknik ibirlii yaplmas, bu balamda sz edilen kurulularn bilgi, altyap ve insan kaynaklarndan yararlanlmas ve ortak alma gruplar kurularak, ortak projeler retilmesi, mevcut projelere itirak edilmesi,

f) Aratrma ve uygulama almalar sonunda elde edilen bulgular kapsayan bilimsel yaynlar yaplmas, bylece retilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin bilim evreleri ve kamuoyu ile paylalmas,

g) Merkezin faaliyetlerini etkinletirecek ve gelitirecek erevede; bilimsel ve teknik altyap oluturulmas, sreli ve sresiz yaynlarn derlenmesini ieren dokmantasyon faaliyetlerinin gerekletirilmesi,

) Merkezin faaliyet alanna giren dier konularda almalar yaplmas ve niversite tarafndan verilecek dier grevlerin yerine getirilmesi.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu,

) Merkez birimleri ve proje gruplar.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlarnda bilgi ve deneyime sahip niversite alanlar arasndan yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite alanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak yl iin grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmcs, Mdrn kendisine verecei grevleri yapar. Mdr ksa sreli olarak grevi banda bulunmad zaman yardmcsn vekil brakr. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde, mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdrn alt aydan fazla sreyle grevi banda bulunamad durumlarda Rektr tarafndan yeni bir Mdr grevlendirilebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bal birimlerin ve idari personelin almalarnn dzenli, etkin ve amalar dorultusunda yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplantlara bakanlk etmek, Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarn onay iin Rektrle sunmak,

d) Danma Kurulunu toplantya armak ve toplantlara bakanlk etmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmcs ve Mdrn teklifi zerine Merkezin faaliyet konularyla ilgili alanlarda alan niversitenin alanlar arasndan Senato tarafndan yllk sreyle grevlendirilen ye olmak zere toplam be kiiden oluur. yelik sresi sona eren Ynetim Kurulu yeleri ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Senato tarafndan grevlendirilen yelerden, grev sresi dolmadan nce yelikten ayrlanlarn yerine Mdrn teklifi zerine niversitenin alanlar arasndan ayn usulle yeniden grevlendirilme yaplr. Bu yeler, yerine grevlendirildikleri yenin grev sresinin sonuna kadar grev yaparlar.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir kez, Mdrn belirleyecei gndemle toplanr.

(4) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak,

c) Danma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kurulu, alma usul ve esaslarn belirlemek, ilgili birimler arasndaki egdm salamak,

) Aratrma, yayn, retim ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak,

d) Gerek ve tzel kamu ve zel kii ve kurulular tarafndan nerilen konularda ibirlii tekliflerini deerlendirmek, ibirlii tekliflerini niversitenin ilgili birimlerine iletmek, grev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kurulular, zel sektr, yurt dndaki kurum ve kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Mdrn, Danma Kurulunun ve merkez birimlerinin gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn hazrlamak,

g) Yurt ii ve yurt d kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn usul ve esaslarn belirlemek,

) Mdr tarafndan hazrlanan bte nerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikal eitim programlarna katlanlara verecei sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

) Personel ihtiyacn belirlemek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda, niversitenin alanlar, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt ii ve yurt dnda nemli almalar yapm dier niversitelerde alanlar ile ilgili kamu kurum ve kurulular, meslek kurulular, sivil toplum kurulular ile i dnyas temsilcileri arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan iki yllna grevlendirilen en fazla 9 yeden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi bir yldr. yelik sresi sona erenler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(4) Danma Kurulu toplantlarnda toplant yeter says ile tavsiye niteliinde gr ve neriler hakknda ounluk aranmaz.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, Merkezin amalar dorultusunda Merkezin faaliyetlerine ynelik tavsiye niteliinde gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna sunar.

(2) Gerektiinde faaliyet alanlaryla ilgili alt komisyonlar oluturulabilir.

Merkez birimleri ve proje gruplar

MADDE 14 (1) Merkezin ana birimleri; aratrma ve yayn birimi, proje koordinatrl ile d ilikiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; aratrma, gelitirme ve eitim almalarn i blm erevesinde yrtmek zere Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulu kararyla Merkezin alma alanlarnda aratrma ve uygulama yapan baka merkez birimleri ve proje gruplar kurulabilir.

(2) Ana birimler de dhil olmak zere merkez birimleri Mdrlk ve Ynetim Kurulunca deitirilebilir ve kaldrlabilir. Proje gruplarnn almalar, Mdrlk ve Ynetim Kurulunca aksi kararlatrlmadka, proje koordinatrl altnda ve onun egdmnde yrtlr.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarnn kurulu ve almalar Ynetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarnca yrtlr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn teklifi zerine 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Mekn ihtiyac

MADDE 16 (1) Merkezin faaliyetlerini srdrebilmesi iin gereken bro ve sair alma meknlar ve gereken teknik altyap ile tefriat Mdrn nerisi de dikkate alnarak Rektrce tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Yksekretim Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Baheehir niversitesi Rektr yrtr.