12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Avrasya niversitesinden:

AVRASYA NVERSTES YENLKLK VE GRMCLK UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Avrasya niversitesi yenilikilik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Avrasya niversitesi Yenilikilik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya niversitesi Yenilikilik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyet: Avrasya niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Avrasya niversitesi Rektrn,

e) niversite: Avrasya niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, yurt iinde ve yurt dnda yenilikilik ve giriimcilik alannda uygulama ve aratrma almalar yapmak, bu alana ynelik eitim ve yayn faaliyetlerinde bulunmak, niversite bnyesindeki akademik birimlerin ibirliine dayal olarak, niversite rencilerinin yaratc dnme, yeniliki fikirler retme ve bu fikirleri gelitirerek projelendirme ve yeniliki i giriimlerine dntrme yetkinliklerini artrmak, bu balamda niversite retim kadrosu, niversitenin mezunlar, rencileri ve zel sektr arasnda bir iletiim ve ibirlii platformu yaratmak, yaplacak almalarla niversite rencilerinin ve mezunlarnn yksek katma deer reten ekonomik faaliyetlere girebilme kapasitelerini artrarak ksa vadede niversitenin yenilikilik ve giriimcilik kapasitesini, orta ve uzun vadede ulusal ekonomik ve sosyal kalknmaya katk salamak, giriimcilik kltrn incelemek, gerekli koullar ve koullara ilikin sorunlar analiz etmek, zm nerileri gelitirmek, giriimciliin geliimi iin ariv, ihtisas kitapl ve vaka veri taban oluturma ile giriimcilik konusunda alacak eitim-retim ve konferans, seminer ve kurs dzenlenmesine yardmc olmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yaratc dnme, yenilikilik ve giriimcilik konularnda aratrma, eitim, uygulama yapmakta olan ya da ulusal politikalarn oluturulmas srelerine dahil olan ilgili kamu ve zel sektr kurulular ile niversitelerde farkl disiplinlerden bilim insan ve uzmanlarn ibirliini, iletiimini salayan ulusal ve uluslararas aratrma ve gelitirme projeleri oluturulmasn, yrtlmesini, konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler ve bilimsel yaynlar yaplmasn salamak.

b) Yaratc dnme, yenilikilik ve giriimcilik konularnda eitli dzeylerde eitim programlar dzenlemek ve danmanlk hizmeti vermek. Bu alanlarda aratrmalar yapmak, yksek lisans, doktora seviyelerinde yrtlen derslerin yenilikilik ve giriimcilik boyutuna akademik katk salamak.

c) giriiminin balangc, ynetimi ve bytlmesinin retilmesini ve cesaretlendirilmesini salamak, yerel ve blgesel kurulularla ibirlii yapmak suretiyle yenilikilii ve giriimcilii gelitirici nerileri derlemek, yerel dzeyde uygun model ve programlar oluturarak birlikte bu programlar gerekletirmek ve sonular ilemek.

) Trkiyede giriimci adaylarnn eitim ve danmanlk desteiyle, bilgi ve beceri dzeylerini ykselterek, baarl olmalarna katkda bulunup, giriimciliin gelitirilmesini engelleyen sorunlarn belirlenmesi amacyla gerekli incelemeler yapmak, neriler gelitirmek ve bu erevenin geniletilmesi iin ilgili kurulularla gerekli zmler retmek, yenilikilii ve giriimcilii bir kariyer olarak tanmlamak.

d) Kendi iini kurmak isteyen, aile iine girmek isteyen, kk, byme hedefli organizasyonlarda alacak rencileri Merkeze ekerek bilgi sunmak ve deneyim sahibi olmalarn salamak.

e) evresi ve sermaye sahipleri arasnda eitim-retim odakl diyalog ibirlii kurmay ve gelitirme, baarl yenilikilik ve giriimcilik rneklerini incelemek ve yaymak.

f) niversitenin entelektel sermayesini, yeteneklerini, giriim yaratlmas ve gelitirilmesi zerinde younlatrmak.

g) Kuaklar aras giriimcilik kabiliyetini ve giriimcilik ruhunu alayarak, ileri teknolojideki giriimleri gelitirmek, ilgili akademik aratrma konularn ynetmek.

) yi eitim alm yeniliki ve giriimci dnrler yetitirmek, rencileri gelien yeni iletme evrelerine hazrlamak, aratrmak ve kefetmek iin destekleyici ve yol gsterici olmak.

h) Kadn giriimciler konusunda aratrma yapmak.

) Kk ve orta lekli iletmeleri yenilikilik ve giriimcilik kltr, mevcut ii gelitirme konusunda eitecek almalar yapmak.

i) Giriimcilik konusundaki aratrmalar yaynlamak ve giriimcilik alanndaki yeni gelimeleri sektre, giriimcilere aktarmak amacyla yayn yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki personeli arasndan Rektrn nerisiyle Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, onun da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemlisi veklet eder. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

(2) Mdrn grev ve yetkileri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar sorumludur.

b) Mdr, Merkezi temsil eder. Ynetim Kuruluna bakanlk eder. Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri alr. Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapar.

c) Her yl sonunda, merkezin almalar hakknda Ynetim Kurulunun grn de alarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn Rektre sunar.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Mdrnn nerisi, Rektrn onay ile niversitenin retim elemanlar arasndan, yl iin grevlendirilmek zere seilecek retim elemanndan oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu ylda en az drt kez ve gerektiinde Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulunun kararlar oy okluu ile alnr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek kararlar almak.

d) lgili dier mevzuat hkmlerine gre verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Mdr bakanlnda Mdrn nerisi, Rektrn onay ile niversitenin retim elemanlar arasndan, yl iin grevlendirilmek zere seilecek retim eleman ile i hayatndan, ncelikle yenilikilik ve giriimcilik konularnda almalar ile tannm uygulamaclar arasndan seilecek yeden oluur. Sresi dolan Danma Kurulu yeleri yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu ylda en az bir kere toplanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz.

(2) Danma Kurulu yelerinin saysnn deitirilmesi, Mdrn nerisi zerine Senato tarafndan karara balanr. Mdrn nerisi zerine Danma Kurulunun ierisinden belirlenecek bir ye Ynetim Kurulunda temsilci olarak grevlendirilir.

(3) Danma Kurulunun grevi; Merkezin almalarna, nerileri ile katkda bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan veya Mdrn talebi, Rektrn uygun gr ve Mtevelli Heyetin onay ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mtevelli Heyet Bakandr. Bakan bu yetkisini Mtevelli Heyetin kabul ettii bte snrlar iinde kalmak zere devredebilir.

Demirba, alet, ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrma ve gelitirme faaliyetleri kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrasya niversitesi Rektr yrtr.