11 Haziran 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28674

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULULARI YNETMEL

(SHY-145)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilere ait iletmelerin her trl sivil hava aralar iin onayl bakm kuruluu olarak yetkilendirilmesi iin sahip olmas gereken nitelikler ile faaliyetlere ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ticari hava tamaclnda kullanlan her trl sivil hava aralarna veya komponentlere bakm hizmeti vermek zere yetkilendirilmi kurulular ve bu kurulularda grev yapan ynetici ve personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 8 inci maddesine dayanlarak,

(2) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayl Kanun ile onanan 7/12/1944 tarihli ikago Konvansiyonunun personel lisanslar konulu Ek-1, uua elverililik konulu Ek-8 ve EASA Part-145 ile Part-66ya paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

b) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

c) Bakm: Uu ncesi kontrol hari olmak zere, birlikte veya ayr yaplmak zere hava arac veya komponentin muayenesini, revizyonunu, para deitirmesini, onarmn, arza veya hasar giderme ilemini,

) Bakm k: Bakm yaplan hava arac veya komponentinin bakm kuruluu tarafndan yeniden hizmete hazr hale getirilmesini,

d) Bakm kuruluu: Bu Ynetmelie uygun olarak bakm yapmak zere yetkilendirilmi kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilere ait iletmeleri,

e) Bakm kuruluu el kitab (BKEK): Onay kapsamn oluturan ve kuruluun faaliyet alann belirleyen esaslar ieren ve kuruluun bu Ynetmelie nasl uyacan gsteren dokmanlar,

f) Byk hava arac: Azami kalk arl 5700 kg. zerinde olan uaklar ile azami kalk arl 3175 kg. zerinde olan veya birden fazla motoru bulunan helikopterleri,

g) Dolayl onay: Kuruluun BKEK ve varsa ayr bir dokman halinde verilen eklerinde yaplacak kk deiiklikleri gelitirecei bir prosedrle kendi kalite sistemi ierisinde onaylayabilmesini,

) EASA: Avrupa Havaclk Emniyeti Ajansn,

h) EASA Part-145: EASA tarafndan onayl bakm kuruluu konusunda yaynlanan kararlar,

) EASA Part-66: EASA tarafndan hava arac bakm personelinin lisanslandrlmas ve onaylayc bakm personeli konusunda yaynlanan kararlar,

i) Genel Mdr: Sivil Havaclk Genel Mdrn,

j) Genel Mdrlk: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

k) Hat bakm: Hava aracnn veya hava arac parasnn onaylanm standartlara uygun olarak hangar gerektirmeyen bakm, onarm, para deitirme ve hasar giderme ilemlerinin yaplmasn,

l) Hava arac: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her trl arac,

m) Hava arac bakm lisans: Hava aralarna belirli tip ve kapsamda bakm yapmak zere yetkilendirilen teknik personel iin dzenlenen lisans,

n) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatn,

o) nsan faktr: nsan performansn ve verimliliini dikkate alarak insann dier sistem bileenlerine gvenli, etkin, emniyetli ve salkl uyumunu hedefleyerek havaclk tasarmlar, sertifikalandrmas, eitimi, operasyonlar ve bakmlarna uygulanan prensipleri,

) nsan performans: Havaclkla ilgili ilemlerin emniyeti ve verimlilii zerinde bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve snrlamalar,

p) Kategori B1/B2 destek personeli: s bakmnda alan B1 ve/veya B2 kategori lisansna sahip, ancak s bakm gerektiren bakmlara bakm k sertifikas dzenleme yetkisi bulunmayan personeli,

r) Komponent: Herhangi bir motor, pervane, para veya cihaz,

s) Onaylayc personel: Yaplan bakmn bu Ynetmelik artlarna uygun olarak tamamlandn belgelemek zere hava arac veya komponentin bakm kndan sorumlu personeli,

) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Eitimi Kurulular Ynetmeliini,

t) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Personeli Lisans Ynetmeliini,

u) TSE: Trk Standartlar Enstitsn,

) Uu ncesi kontrol: Hava aracnn uu iin elverili olduundan emin olmak iin uu ncesinde yaplan ve arza giderme ilemini kapsamayan kontrol,

v) s bakm: Hava aracnn hangar ve atlye meknlarnda onaylanm standartlara gre yeniletirme, onarm, para deitirme veya hasar giderme ilemlerinin birlikte veya ayr yaplmasn,

y) Yetkilendirme belgesi: Bakm kuruluunun bakm k sertifikasn imzalayacak olan onaylayc personel iin dzenleyecei ve personelin hangi hava aralarna veya komponentlerine hangi bakmlar yapma konusunda yetkilendirildiini gsterir belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hususlar ve Uygulama Esaslar

Ynetim tekilat ve karlkl tannma

MADDE 5 (1) Ynetim tekilat Trkiye ierisinde yerleik bulunan kurululara, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmalar durumunda Genel Mdrlk tarafndan onay verilir.

(2) Yurt dnda bulunan kurulularn bu Ynetmelik kapsamndaki onay talepleri, Genel Mdrlk tarafndan deerlendirmeye alnr. Gerekli grlmesi halinde, yerinde denetim ve inceleme yaplarak, bu Ynetmelikle istenen gerekliliklerin uygunluundan emin olunur. Genel Mdrlk bu bavuruyu kabul etmeden nce bakm kuruluunun onay belgesine olan ihtiyacnn doruluunu inceleme hakkn sakl tutar. Bahse konu kurulularn yetkilendirilmesi konusundaki esaslar Genel Mdrlk tarafndan ayrca dzenlenir.

Yetki belgesi zorunluluu

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yurt iinde hat bakm veya komponent bakm yapmak zere Genel Mdrlk tarafndan yetkilendirilmi bakm kurulularnn 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayl Resm Gazetede yaymlanan Havaalanlar Yer Hizmetleri Ynetmelii (SHY-22) kapsamnda hat bakmla ilgili alma ruhsat almalarna gerek yoktur.

Bavuru

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ilk yetki bavurusu veya mevcut yetkide deiiklik talebi, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yaplr.

Onay artlar

MADDE 8 (1) Kurulu, onay kapsamn oluturan faaliyet alann, bakm kuruluu el kitabnda belirtir.

NC BLM

Bakm Kuruluunun Yaps

Tesis gereklilikleri

MADDE 9 (1) Kurulu, tesislerini her trl planl almaya olanak verecek biimde dzenler. Atlyeleri ve bakm blmlerini, evresel ve alma alan kirliliini nlemek amacyla uygun ekilde ayrr.

(2) Ofis yerleimi, birinci fkrada belirtilen planl iin ynetilmesine ve onaylayc personelin kendilerine verilen grevleri yerine getirmelerine uygun olarak planlanr.

(3) Kurulu, alma ortamnn, yaplan i ve zellikle de yerine getirilmesi gereken zel grevler iin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen nitelikleri karlamasn salar.

(4) Kurulu, depolama tesisleri, komponentler, malzemeler, aletler ve ekipmanlarn gvenli muhafazas iin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen nitelikleri karlamasn salar.

Personel gereklilikleri

MADDE 10 (1) Kurulu, mteri tarafndan talep edilen tm bakmn finanse edilebilmesini ve bu Ynetmelik kapsamnda gerekli grlen standartlara gre yaplmasn salamak iin kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu mdr atar.

(2) Kurulu, bu Ynetmelikte belirtilen artlar salamaktan sorumlu bir kiiyi veya kiiler grubunun atanmasn salar. Bu kiiler, nihai olarak sorumlu mdre kar mesuldr.

(3) Sorumlu mdr, 16 nc maddenin nc fkrasnca gerekli klnan geribildirim sistemi de dhil olmak zere kalite sisteminin izlenmesinden sorumlu bir kiinin atamasn yapar.

(4) Kurulu, onay kapsam dorultusunda bakm planlayacak, uygulayacak, nezaret edecek, kontrol edecek ve kuruluun kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduunu gsteren bir adam-saat plan hazrlar.

(5) Kurulu, bakm, ynetim veya kalite denetlemelerinde grev alan personelin yeterliliini Genel Mdrlke uygun grlen bir prosedre ve bir standarda gre belirler ve kontrol eder.

(6) Kurulu, hava arac veya komponentlerinin srekli uua elverililiine ynelik tahribatsz muayene ilemi yapacak ve/veya kontrol edecek olan personelin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen standarda gre vasflandrlmasn salar.

(7) Hava arac hat bakm yapan bakm kuruluu, 11 inci maddeye ve SHY 66-01e gre nitelikli ve ilgili hava arac tipinde kategori B1, B2 ve B3 olarak yetkilendirilen yeterli sayda onaylayc personeli bulundurur.

(8) Byk hava aralarna s bakm yapan bakm kurulular 10 uncu madde ile SHY 66-01e gre ilgili hava arac tipinde kategori C, B1 ve B2 olarak yetkilendirilen yeterli sayda onaylayc ve destek personeli bulundurur.

(9) Byk hava aralar dndaki hava aralarna s bakm yapan bakm kurulular 10 uncu madde ile SHY 66-01e gre nitelikli ve ilgili hava arac tipinde kategori B1, B2, B3 olarak yetkilendirilen yeterli sayda onaylayc personeli veya 10 uncu madde kapsamnda destek personeli ve ilgili hava arac tipinde kategori C olarak yetkilendirilen yeterli sayda onaylayc personeli bulundurur.

(10) Komponent onaylayc personel gereklilikleri Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

(11) Bir baka yabanc otorite tarafndan dzenlenmi SHY-66 muadili hava arac bakm lisanslarnn geerlilikleri Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

Onaylayc personel ve destek personeli

MADDE 11 (1) Kurulu tarafndan yetkilendirmesi yaplacak onaylayc personel ve destek personeli iin gereklilikler Genel Mdrlk tarafndan dzenlenir.

Alet, ekipman ve malzeme

MADDE 12 (1) Kurulu, onay kapsamndaki bakmlar yapmak iin gerekli alet, ekipman ve malzemeyi temin ederek, standartlara uygun ekilde kontrol ve kalibre edilmesini salar ve kullanma hazr bulundurur. Bu tr kalibrasyon ve izlenebilirlii mevcut alet, ekipman ve malzemelere ait kaytlar kurulu tarafndan muhafaza edilir.

(2) Hava arac veya komponent reticisinin zel bir alet veya ekipman belirttii durumlarda, alternatif alet veya ekipmanlarn kullanm, kurulu el kitabnda tanmlanan prosedrler yoluyla Genel Mdrlk tarafndan uygun grlmedii srece kurulu, o alet veya ekipman kullanr.

(3) Alet ve ekipmanlar, sk kullanlmad durumlar haricinde srekli olarak hazr bulundurulur. Bu durumlar el kitabnda yer alan prosedrde detaylandrlr.

(4) s bakm yapmaya yetkili kurulu, hava aracnn standartlara uygun bir ekilde denetlenebilmesine imkan tanyan yeterli sayda hava arac eriim ekipman ve platformu bulundurur.

Komponentlerin kabul

MADDE 13 (1) Tm komponentler Genel Mdrlke belirlenecek ekilde snflandrlr ve uygun ekilde birbirinden ayrlr.

(2) Kurulu, bir komponenti bir hava aracna takmadan nce, modifikasyonlar ve uua elverililik direktifleri bakmndan uygunluundan emin olur.

(3) Kurulu, ilgili prosedrlerini kendi el kitabnda tanmlam olmak kouluyla, kendi tesislerinde yrtlen iler srasnda kullanlan snrl alanlardaki paralar imal edebilir.

(4) reticisi tarafndan belirlenen mrleri dolmu veya tamir edilemeyecek bir arzaya sahip komponentler, kurtarlamaz olarak snflandrlr ve mrleri uzatlana veya Genel Mdrlk veya onayl bir tasarm kuruluu tarafndan bir tamir zm onaylanana kadar bu komponentlerin, komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmez.

Bakm verileri

MADDE 14 (1) Kurulu, modifikasyon ve onarmlar dahil olmak zere, gerekli olan, geerli ve gncel tm bakm verilerini bakmn gerekletirilmesi srasnda hazr bulundurur ve kullanr.

(2) Bu Ynetmeliin amalar dorultusunda, bakm amal kullanlacak her trl verinin uygunluu Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

(3) Kurulu, bakm personeli tarafndan kullanlan bakm verilerinde yer alan hatal, eksik veya anlalmaz prosedr, uygulama, bilgi veya bakm talimatlarnn tespit edilmesi halinde, kayt altna alnmasn ve sz konusu bakm verisini yaynlayan kurulua bildirilmesini ve geri bildirim yaplmasn ieren prosedrler oluturur.

(4) Kurulu, bakm talimatlarn sadece BKEKte belirtilen bir prosedre uygun olarak deitirebilir.

(5) Kurulu, bnyesindeki tm birimlerde gerekletirilecek bakm uygulamalarnda kullanlmak zere ortak bir bakm kart veya i kart sistemi oluturur.

(6) Kurulu, geerli tm bakm verilerinin gerektii zaman bakm personelinin kullanm iin hazr bulundurulmasn salar.

(7) Kurulu, gerekli tm bakm verilerinin gncel olarak tutulmasn salamak iin bir prosedr oluturur.

retim planlama

MADDE 15 (1) Kurulu, bakmn emniyetli bir ekilde tamamlanmasn salamak amacyla, gerekli btn personel, alet, ekipman, malzeme, bakm verisi ve tesislerin kullanlmasn planlamak iin iin hacmine ve karmaklna uygun bir sistem oluturur.

(2) Bakm grevlerinin planlanmas ve vardiyalarn dzenlenmesi, insan performans snrlar gz nnde bulundurularak yaplr.

(3) Vardiya veya personel deiimi gibi nedenlerle bakm grevlerinin devam ettirilmesi veya tamamlanmas iin i devrini gerektiren durumlarda, gerekli bilgiler giden ve gelen personel arasnda belirlenecek prosedrlere uygun ekilde aktarlr.

Bakmn sertifikalandrlmas

MADDE 16 (1) Bakm k sertifikas, ileticinin talep ettii tm bakmn, bakm kuruluu tarafndan 14 nc maddede tanmlanan bakm verilerinin ulalabilirliini ve kullanmn da dikkate alarak, 20 nci maddede belirtilen BKEK prosedrlerine uygun olarak gerekletirildii ve uu emniyetini tehlikeye ataca bilinen hibir uygunsuzluun bulunmad dorulandnda, bakm kuruluu adna yetkilendirilmi onaylayc personel tarafndan dzenlenir.

(2) Bakm k sertifikas, herhangi bir bakmn tamamlanmasnn ardndan ve uutan nce dzenlenir.

(3) Bakm srasnda tespit edilen yeni arzalar veya tamamlanamayan bakm i emirleri, bu tr arzalarn giderilmesi veya bakm i emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasna ynelik mutabakat alnmas amacyla hava arac ileticisinin dikkatine sunulur. Hava arac ileticisinin bu fkra kapsamnda gerekletirilen buna benzer bakmlar kabul etmedii durumlarda, altnc fkra hkmleri geerlidir.

(4) Hava aracna takl olmayan bir komponente yaplan herhangi bir bakmn tamamlanmasnn ardndan bakm k sertifikas dzenlenir.

(5) Birinci fkraya istisna olarak, kurulu, iletici tarafndan talep edilen tm bakmlar tamamlayamad durumlarda, sadece onaylanm hava arac snrlamalar dhilinde bir bakm k sertifikas dzenleyebilir. Kurulu, bu hususu dzenledii hava arac bakm k sertifikasnda belirtir.

(6) Birinci fkraya ve 13 nc maddeye istisna olarak, uygun bakm k sertifikasna sahip bir komponentin mevcut olmamas nedeniyle bir hava aracnn ana hat bakm veya ana s bakm istasyonu haricinde bir yerde kalmas durumunda, uygun bakm k sertifikasna sahip olmayan bir komponentin, en fazla 30 uu saati iin veya hava aracnn ana hat veya ana s bakm istasyonuna ilk dnne kadar, hangisi daha erken ise, geici olarak taklmasna izin verilebilir. Sz konusu bu komponentin taklmas, hava arac ileticisinin mutabakatna, komponentin uygun saylabilecek bir bakm k sertifikasna sahip olmasna veya geerli tm bakm ve operasyon gerekliliklerini karlamasna baldr. Geen sre zarfnda birinci fkra ve 13 nc madde kapsamnda uygun bir bakm k sertifikas edinilmedii srece, bu tr komponentler yukarda belirtilen zaman snr dorultusunda sklr.

Bakm kaytlar

MADDE 17 (1) Kurulu, gerekletirilen bakmn tm ayrntlarn kayt altna alr.

(2) Kurulu, hava arac ileticisine, her bir bakm k sertifikasnn ve yaplan tamir ve modifikasyonlar iin kullanlan zel onayl tamir ve modifikasyon verilerinin bir kopyasn verir.

(3) Kurulu, btn ayrntl bakm kaytlarnn ve ilgili bakm verilerinin bir kopyasn, sz konusu bakmn gerekletirildii hava aracnn veya komponentin kurulutan bakm knn yapld tarihten itibaren uygun ortamda yl sreyle muhafaza eder.

Olay bildirimi

MADDE 18 (1) Kurulu, kendisi tarafndan tanmlanan ve hava arac veya komponentin uu emniyetini ciddi bir ekilde tehlikeye atan emniyetsiz bir durumla sonulanm veya sonulanabilecek her trl olay, Genel Mdrle, hava aracnn tescilinin kaytl olduu lkeye ve hava aracnn veya komponentin tasarmndan sorumlu kurulua bildirir.

(2) Kurulu, birinci fkra kapsamnda bildirilmesi gereken olaylarn deerlendirilmesi ve yorumlanmas da dhil olmak zere, bu tr raporlarn toplanmasn, deerlendirilmesini ve geri bildirim yaplmasn salamak iin BKEK prosedrnde detaylandrld ekilde bir i olay raporlama sistemi kurar.

(3) Kurulu, sz konusu raporlar Genel Mdrlk tarafndan belirlenen ekil ve usulde hazrlar ve bu raporlarn, kuruluun bilgisi dahilindeki durum ve deerlendirme sonular hakknda tm ilgili bilgileri iermesini salar.

(4) Kurulu, bakm gerekletirmek iin bir ticari iletici ile anlama yaptnda, ileticinin hava aracna veya komponentine etki eden her trl durumu ileticiye de bildirir.

(5) Kurulu, sz konusu raporlar, durumun kurulu tarafndan tespit edilmesinden itibaren mmkn olan en ksa sre ierisinde 72 saati gememek zere dzenleyerek birinci ve drdnc fkralarda tarif edilen yerlere sunar.

Emniyet ve kalite politikas, bakm prosedrleri ve kalite sistemi

MADDE 19 (1) Kurulu, 20 nci madde kapsamnda, BKEKte yer alacak bir emniyet ve kalite politikas belirler.

(2) Kurulu, iyi bakm uygulamalarn, bu Ynetmelikte belirtilen koullara uyum salamak iin insan faktrlerini ve insan performansn dikkate alarak, hava arac ve komponentlerin 16 nc madde gereince ak bir i emri veya szleme ile bakm klarnn yaplabilmesini ieren ve Genel Mdrlke kabul edilen prosedrler oluturur.

(3) Kurulu, bakm faaliyetlerine balamadan nce Genel Mdrlk tarafndan belirlenen standartlara uygun bir kalite sistemi kurar.

Bakm kuruluu el kitab

MADDE 20 (1) Kurulu, onay kapsamn oluturan faaliyet alann belirten ve kuruluun bu Ynetmelie nasl uyacan gsteren esaslar ieren bir BKEK veya ilave dokmanlar hazrlar.

(2) BKEK, kurulu ile ilgili bilgilerin gncel kalmas iin gerektiinde deitirilir. BKEK ve BKEKte yaplacak deiiklikler Genel Mdrlk tarafndan onaylanmadan uygulamaya konulmaz.

(3) kinci fkraya baklmakszn, BKEKte yaplacak kk deiiklikler bir BKEK prosedr ile Kuruluun Kalite Sistemi ierisinde onaylanabilir. Bundan sonra bu durum, dolayl onay olarak adlandrlacaktr.

Bakm kuruluunun yetkileri

MADDE 21 (1) Kurulu, BKEKe uygun olarak aadaki grevleri yerine getirmeye yetkilidir:

a) Yetkili olduu hava aralarna veya komponentlerine, onay sertifikasnda ve BKEKte tanmlanan adreslerdeki tesislerde bakm yapmak.

b) Yetkili olduu hava aralarna veya komponentlerine, bakm kuruluunun kalite sistemi altnda alan baka bir kurulua bakm yaptrmak.

c) Yetkili olduu hava aralarna veya komponentlerine, BKEKte belirtilen koullar dorultusunda, hava aracnn gayri faal olduu durumlarda veya geici hat bakm destei ihtiyacnda herhangi bir yerde bakm yapmak.

) Yetkili olduu hava aralarna veya komponentlerine, kk lekli bakm destekleyecek zellie sahip olmas ve BKEKin hem bu tarz bir faaliyete izin vermesi hem de sz konusu yerleri listelemesi artyla, hat bakm istasyonu olarak tanmlanm bir yerde bakm yapmak.

d) Bakmn tamamlanmasnn ardndan 16 nc maddeye uygun olarak bakm k sertifikas dzenlemek.

Bakm kuruluunun snrlamalar

MADDE 22 (1) Kurulu, yetkili olduu hava arac veya komponentine, ancak; gerekli tm tesis, ekipman, alet, malzeme, bakm verileri ve onaylayc personel mevcut olduu zaman bakm yapabilir.

Bakm kuruluuna ilikin deiiklikler

MADDE 23 (1) Bakm kuruluu, kuruluta gerekleecek isim, ana merkez, ilave tesis, sorumlu mdr, Genel Mdrlke onayl ynetici personelden herhangi biri, yetkiye etki edebilecek tesis, alet, ekipman ve malzeme, prosedr, i kapsam veya onaylayc personel deiikliklerini, kuruluun kontrolnde olmayan durumlar hari olmak zere, bu deiiklikler gereklemeden nce Genel Mdrle bildirmekle ykmldr.

Yetkinin geerlilii

MADDE 24 (1) Genel Mdrlk tarafndan yaplan deerlendirmelerin ardndan bu Ynetmelik gerekliliklerini salayan kurululara sresiz yetki belgesi dzenlenir. Yetki belgesi aadaki artlara bal olarak geerliliini korur:

a) Kuruluun, Genel Mdrlk tarafndan gerekletirilen denetimlerde tespit edilen bulgular sresi iinde uygun ekilde kapatarak, SHY-145 gerekliliklerini yerine getirmesi.

b) Bu Ynetmeliin gerekliliklerini yerine getirip getirmediini tespit etmek iin Genel Mdrle veya grevlendirecei personeline, kurulua eriim imkan verilmesi.

c) Sertifikann askya alnmamas veya iptal edilmemesi.

(2) Sertifika, askya alnmas veya iptal edilmesi durumunda, Genel Mdrle iade edilir.

Bulgular

MADDE 25 (1) Emniyet standardn dren ve uu emniyetini ciddi ekilde tehlikeye atan uygunsuzluklar bu Ynetmelik gerekliliklerine gre birinci seviye bulgu olarak adlandrlr.

(2) Emniyet standardn drebilecek ve uu emniyetini tehlikeye atma ihtimali olan uygunsuzluklar bu Ynetmelik gerekliliklerine gre ikinci seviye bulgu olarak adlandrlr.

(3) Bakm kuruluu, bulgulara ilikin bildirimi almasndan sonra bir dzeltici nlem plan tanmlar ve Genel Mdrlk tarafndan uygun grlen bir sre ierisinde sz konusu dzeltici faaliyetleri Genel Mdrln kabulne sunar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kurallara uymayan bakm kurulularna 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 143 nc maddesine gre ilem yaplr.

(2) Bu Ynetmelikte belirtilen kurallara uymayan bakm kurulularna, birinci maddede belirtilen yaptrmn yannda, Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 4 nc ve 8 inci maddelerine uygun olarak aadaki idari yaptrmlar da uygulanr:

a) Yaplan denetimde bu Ynetmelik hkmlerine aykr olan, emniyet standardn dren ve uu emniyetini dorudan ciddi olarak etkileyen nemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi halinde; yetkinin tmnde veya bir ksmnda bakm kuruluuna nceden bildirimde bulunulmakszn snrlama yaplr, askya alnr veya iptal edilir.

b) Yaplan denetimde uu emniyetini dorudan etkilemeyen, ancak bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen koullarn tamamnn veya bir ksmnn kaybedildiinin tespit edilmesi ve ikinci seviye bulgu olarak deerlendirilmesi halinde, bakm kuruluuna en fazla ay sre verilerek eksikliklerin tamamlanmas istenir. Verilen sre ierisinde eksiklikleri tamamlamayan bakm kuruluunun bu eksikliklere ilikin faaliyeti durdurulur. Ancak, tespit edilen eksikliklerden bu sre ierisinde giderilmesi mmkn olmayanlarn ispat halinde; bakm kuruluuna Genel Mdrln uygun grecei bir i planna gre ek olarak en fazla ay sre verilir.

c) Yetkinin askya alnmas veya iptal edilmesi durumunda; yetki belgesinin asl, sorumlu ynetici personel onay formlar ile BKEK onay sayfasnn asln Genel Mdrle iade etmeyen bakm kuruluunun sorumlu mdr en az iki yl sreyle baka bir bakm kuruluunda veya havayolu iletmesinde ynetici personel olarak grev yapamaz.

) Hangar gerektiren bakmn tamamnn hangar iinde yaplmamas halinde s bakmdan sorumlu ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde ise ynetici onay belgesi en fazla ay sreyle askya alnr.

d) 9 uncu maddede belirtilen alma ortamn salamadan bakm yaplmas halinde ilgili ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde ise ynetici onay belgesi en fazla ay sreyle askya alnr.

e) Sorumlu ynetici personelden herhangi birisinin ynetici onay belgesinin Genel Mdrlk tarafndan iptal edilmesi halinde, bu ynetici en az iki yl sreyle bir baka bakm kuruluunda veya ticari hava tama iletmesinde ynetici personel olarak grev alamaz.

f) Bakm kuruluunda grev alan; ynetici personel saysnda eksilme olmas halinde, kurulua en fazla krk be gn sre verilir. Verilen sre ierisinde bakm kuruluunun bahse konu ynetici adayn Genel Mdrle sunamamas halinde, kuruluun bakm yetkisi eksiklik giderilinceye kadar ksmi veya tamamen askya alnr.

g) Genel Mdrlke belirlenen artlara aykr olarak uygun olmayan onaylayc personel veya destek personeli yetkilendirme belgesi dzenlenmesi halinde, sz konusu yetkilendirme belgesi iptal edilir ve kalite sisteminden sorumlu ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde ynetici onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr.

) Genel Mdrlke belirlenen srekli eitimleri zamannda almayan onaylayc personelin yetkilendirme belgeleri eitimler tamamlanncaya kadar askya alnr.

h) Eriim ekipmanlar ile platformlarn yetersiz olmasna ramen bakm yaplmas veya hava arac tipine uygun olmayan eriim ekipmanlar kullanlmas halinde, s bakmdan sorumlu ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde ynetici onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr.

) reticinin uygun grd alet, ekipman kullanlmadan veya kalibrasyon gerekliliklerini salamayan alet, ekipman kullanarak bakm yaplmas halinde ilgili sorumlu ynetici personelin ynetici onay belgesi ay sre ile askya alnr ve bu alet, ekipman ile yaplan bakmlar tekrar uygulanr.

i) Gncel bakm verileri kullanlmadan bakm yaplmas halinde ilgili sorumlu ynetici personelin ynetici onay belgesi ile bu bakm yapan onaylayc personelin yetkilendirme belgesi en fazla ay sre ile askya alnr ve geerliliini yitirmi bakm verileri kullanlarak yaplan bakmlar tekrar uygulanr.

j) nsan performans snrlarn dikkate almadan ve insan faktrleri unsurlarn gz ard edilerek bakm planlamas yaplmas halinde, ilgili sorumlu ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde ynetici onay belgesi en fazla ay sreyle askya alnr.

k) 11 inci maddede belirtilen onaylayc personelin, 16 nc maddede belirtilen bakm k sertifikalarn kendi adna baka bir personele imzalatmas veya mhrletmesi halinde sz konusu onaylayc personelin yetki belgesi en fazla alt ay sre ile askya alnr.

l) 17 nci maddede belirtilen hususlar yerine getirmeyen kurulu hakknda onayn ksmen veya tamamen askya alnmas ve idari para cezasna ynelik ilem yaplr.

m) 18 inci maddede belirtilen olay bildirimleri ile ilgili ortaya kan olaylarn bildirilmemesi halinde olay tespit eden onaylayc personelin yetkilendirme belgesi ile olayn gerekletii birimden sorumlu ynetici personelin ynetici onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr.

n) Bakm kuruluunun kurmu olduu kalite sistemi erevesinde yapaca denetlemelerin uygun standartlarda ve gerekli zamanlarda yaplmamas halinde kalite sisteminden sorumlu ynetici personel yazl olarak uyarlr. Tekrar halinde, ynetici onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr.

o) Kuruluun kalite sistemi erevesinde yapt denetlemelerde tespit edilen bulgulara ynelik gerekletirecei dzeltici ilemlerin uygun ekilde tamamlanmamas halinde ilgili sorumlu ynetici personelin ynetici onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr.

) 19 uncu maddede belirtilen sistemleri ve prosedrleri Genel Mdrlke belirlenen sreler ierisinde oluturamayan kurulularn bakm yetkisine, eksiklik giderilinceye kadar yeni bir ilave yaplmaz.

p) 21 inci maddede belirtilen yetkilerin haricinde bir hava aracna veya komponentine, yetki belgesindeki ve BKEKteki snrlamalar dnda ve yetkili olmad adreslerde bakm yaplmas halinde ilgili sorumlu ynetici personel onay belgesi en fazla ay sre ile askya alnr. Tekrar halinde iptal edilir.

r) Ynetici onay belgesi iki kez askya alnm olan sorumlu ynetici personelin nc kez ynetici onay belgesinin askya alnmas zaruretinin olumas halinde, bu personelin ynetici onay belgesi iptal edilir.

Sorumluluklar

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen esas ve snrlamalarn planlanmasndan ve uygulanmasndan onayl bakm kurulular ve ynetici personel ile kuruluta grevli dier ilgili personel, Genel Mdrle kar sorumludur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 28 (1) 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayl Resm Gazetede yaymlanan Onayl Bakm Kurulular Ynetmelii (SHY-145-01) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.