11 Haziran 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28674

YNETMELK

Babakanlk (Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearl)tan:

KAMU DZEN VE GVENL MSTEARLII HUKUK MAVRL

VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mstearlk hukuk maviri ve avukat kadrolarna atanacaklarda aranacak nitelikler, giri snavnn ekli ve uygulanmasn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Mstearlkta istihdam edilecek hukuk maviri ve avukatlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin ek 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearlnn bal olduu bakan veya babakan yardmcsn,

b) Daire Bakan: Mstearlk Daire Bakanlarn,

c) Giri snav: Hukuk maviri ve avukat alm iin yaplacak szl snav,

) Giri Snav Komisyonu: Hukuk maviri ve avukatlk giri snav komisyonunu,

d) KPSS (B): B Grubu kadrolar iin yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seme Snav puan 3,

f) Mstear: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearn,

g) Mstearlk: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearln,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snavna likin Esaslar

Giri snav

MADDE 4 (1) Mstearla ilk defa atanacak hukuk maviri ve avukatlar, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sralamas esas alnarak yaplacak szl snav ile alnr.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 5 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,

b) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSP3 puan trnden, giri snav ilannda belirtilmi olan asgari puan alm olmak,

c) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

) Avukat kadrosu iin bavuru tarihinin son gn itibariyle avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 6 (1) Giri snavnn ekli, katlma artlar, ilk ve son bavuru tarihi, istenecek belgeler, bavuru evraknn temin edilecei yerler, bavuru yeri, snavn yeri ve zaman, KPSSP3 asgari puan, atama yaplmas planlanan kadro says, kadronun snf ve derecesi ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az bir ay nceden, Resm Gazetede, yurt dzeyinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde en az bir defa yaymlanmak ve Mstearlk internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru ilemleri

MADDE 7 (1) Giri snav bavurusu, ahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet zerinden yaplabilir.

(2) Giri snavna katlmak isteyen adaylar, Mstearlktan veya Mstearlk internet adresinden temin edecekleri snav bavuru formunu doldurarak aadaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei (eitimini yurtdnda tamamlam olanlarn diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei),

b) Avukat kadrosu iin avukatlk ruhsatnamesinin asl veya onayl rnei,

c) adet vesikalk fotoraf,

) KPSS (B) sonu belgesinin bilgisayar kts,

d) zgemi.

(3) kinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Mstearla teslim edilmesi arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla adayn bulunduu yerdeki kamu kurumlar veya Mstearlka da onaylanabilir.

(4) Posta ile yaplan bavurularda, ikinci fkradaki belgelerin giri snav duyurusunda belirtilen son bavuru tarihine kadar Mstearla ulam olmas gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

Giri snav n hazrlk almalar

MADDE 8 (1) Giri snav n hazrlk almalar giri snav komisyonu tarafndan yrtlr.

(2) Giri snav komisyonu, ngrlen sre ierisinde yaplan bavurular inceleyerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder. Aranlan nitelikleri tayan adaylar, KPSSP3 puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak zere bir sralamaya tabi tutulur. Atama yaplacak kadro saysnn be katn gememek zere, ilanda belirtilen sayda aday tutanakla belirlenir ve Mstearlk internet sayfasnda ilan edilir. KPSSP3 puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr.

Snav konular

MADDE 9 (1) Snav konular unlardr:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borlar Hukuku.

) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararas Hukuk.

e) dare Hukuku.

f) dari Yarglama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

) Ceza Usul Hukuku.

h) nsan Haklar Hukuku.

(2) Mstearlk gerek grmesi halinde, giri snav duyurusunda yer vermek artyla ilave konular da belirleyebilir.

Giri snav komisyonu

MADDE 10 (1) Komisyon; mstear yardmcs, daire bakan dzeyindeki yneticiler, hukuk maviri/avukat veya niversite retim yeleri arasndan Mstear onay ile bakan dhil en az be asil ve yedek yeden oluur. Kurum dndan snav komisyonuna grevlendirilen asil ye says ikiyi geemez. nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakan ve I. Hukuk Maviri komisyonun doal yesidir. Asil yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre giri snav komisyonuna katlrlar.

(2) Giri snav komisyonu bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

Giri snav komisyonunun grevleri

MADDE 11 (1) Giri snav komisyonu; giri snav n hazrlk almalarnn yrtlmesi, snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

(2) Giri snav komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan kararlar kesindir. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Snav deerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Giri snavna arlan adaylar giri snav komisyonu tarafndan szl snava tabi tutulurlar.

(2) Szl snavda adaylar;

a) 9 uncu maddede belirtilen snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilirler.

(3) Adaylar, komisyon tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentleri arasnda yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr. Adaylarn giri snav puanlarnn eit olmas halinde, KPSSP3 puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 13 (1) Snav sonular, snav komisyonu tarafndan tutanaa balanr. Baar sralamasna gre oluturulan liste Mstearn onayna sunulur. Mstearn onaylad baar listesi Mstearlk internet sitesinde ve Mstearlk hizmet binasnda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrca, baarl olan adaylara sonu yazl olarak bildirilir.

(2) Baarl saylmak iin gerekli olan puan alm olmak kaydyla, baar puan en yksek olan adaydan balayarak giri snav duyurusunda belirtilen hukuk maviri ve avukat kadro says kadar asl adayn isimleri ilan edilir.

(3) Giri snavnda baarl olmak artyla, duyuruda belirtilen kadro says kadar aday, duyuruda belirtilen kadro saysndan az olmas halinde ise tm yedek olarak ilan edilir.

(4) Baar srasna gre oluturulacak yedek aday listesi, snav sonularnn ilanndan itibaren alt ay sreyle geerlidir.

(5) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak asl sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

(6) Giri snavna katlacaklarn listesi ve giri snav sonularna yedi gn iinde itiraz edilebilir. tirazlar, komisyon tarafndan yedi gn ierisinde sonulandrlr.

Geree aykr beyan

MADDE 14 (1) Giri snavn kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 15 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Mstearlka saklanr.

NC BLM

Hukuk Maviri ve Avukat Atanmas

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 16 (1) Hukuk mavirlii ve avukatlk giri snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan,

) Drt adet vesikalk fotoraf,

d) Mal bildirimi.

Hukuk mavirlii ve avukatla atanma ve bildirim

MADDE 17 (1) Giri snavnda baarl olan adaylardan, ilan edilen bo kadro says kadar aday, baar sralamasna gre hukuk maviri veya avukat olarak atanr. Asl listeden hukuk mavirlii veya avukatl kazanan adaylardan eitli sebeplerle greve balamayanlarn veya atamas yaplp herhangi bir sebeple grevden ayrlanlarn yerine, yedek aday listesinden baar srasna gre atama yaplabilir.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Atamalar yaplan hukuk maviri ve avukatlarn grevlerine balamalarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

(4) Giri snavnda baarl olup atananlara ilikin bilgiler, Devlet Personel Bakanl e-uygulama sistemi zerinden otuz gn ierisinde bildirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ile dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte yer alan snav ve komisyona ilikin sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlnca yrtlr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mstearln bal olduu Bakan yrtr.