11 Haziran 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA AHISKA-BORÇKA

ENTERKONNEKSİYON HATTI YOLUYLA SINIR ÖTESİ ELEKTRİK

TİCARETİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6490                                                                                                 Kabul Tarihi: 29/5/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ocak 2012 tarihinde Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013