11 Haziran 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28674

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES PSKOMETR UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesine bal olarak kurulan Hacettepe niversitesi Psikometri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi Psikometri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Psikometri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac unlardr;

a) niversitenin ilgili akademik birimlerinin ibirlii ile yurt ii ve yurt dnda, farkl disiplinlerde uzman kiileri bir araya getirerek, Merkezin faaliyet alanlarna giren konularda aratrma, uygulama, eitim ve danmanlk hizmeti vermek.

b) niversite iinde ve dnda sosyal bilimler alannda anket, lek, test ve envanterleri bilimsel ilkeler dorultusunda hazrlayp uygulamak ve bunlardan elde edilen verileri zmleyip yorumlamak, niversite iinde ve dnda istatistik alannda veri zmleme, yorumlama ve raporlama hizmeti vermek.

c) niversitenin mezun ve okuyan rencileri ile akademik, idari ve emekli personelinin kurumsal zdeimlerinin, niversiteye ilikin beklenti ve memnuniyet dzeylerinin dzenli aralklarla incelenmesi ve niversitenin kurum kltr zerine aratrmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr;

a) Yurt iinde ve yurt dnda, psikometri alannda uygulama, aratrma, incelemeler yapmak ve yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek,

b) Psikometrik aratrmalar konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek ve bu tip etkinliklere katlmak,

c) niversitelerde lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde psikometri ders ve seminerlerinin verilmesini ve rencilerin bu konulara ynelmesini zendirici eitsel almalarda bulunmak,

) Amalar dorultusunda yayn yapmak,

d) Psikometri alannda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla iletiim a kurmak, btn kurum ve kurulularn psikometri ile ilgili almalarna katkda bulunmak, ihtiya ve talepleri ynnde inceleme ve aratrma yapmak, proje hazrlamak, danmanlk hizmeti vermek ve veri salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki Mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen alt ye olmak zere toplam dokuz yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda en az drt kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr, gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.