11 Haziran 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28674

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES OCUK GELM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesine bal olarak kurulan Hacettepe niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili blm, anabilim dal ve ilgili uygulama ve aratrma merkezlerinin ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda ocuk geliimi ile ilgili her alanda bilimsel uygulama ve aratrmalar yapmak, eitim faaliyetlerinde bulunmak, deerlendirme, danmanlk hizmeti vermek, ocuk geliimi alannda eitim gren lisans ve lisansst rencilerine uygulama olana salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Disiplinler aras bir uygulama ve aratrma alan olan ocuk geliimi konusunda, Hacettepe niversitesinin ilgili akademik birimlerinin eitim, retim, aratrma ve gelitirme faaliyetlerine katlmn salamak,

b) 0-18 yalar arasndaki; normal geliim gsteren, zel gereksinimi olan, normal geliim gsteren veya zel gereksinimli olup kurumda yaayan, alan, mlteci ve sua itilmi korunmaya muhta ocuklar ve hastanede yatan ocuklarn zihinsel, dil, motor, z bakm, sosyal ve duygusal tm geliim alanlarn destekleyici programlar gelitirmek, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunmak amacyla ocuk geliimi alannda; eitim, uygulama ve aratrma hizmeti vermek,

c) Konuyla ilgili kamu kurumlar ve sivil toplum kurulularyla bilimsel ibirlii erevesinde danmanlk faaliyetlerini srdrmek,

) ocuk geliimi ile ilgili konularda aratrmalar yapan farkl disiplinlerden bilim insanlar ile uzmanlar bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararas aratrma/gelitirme/eitim projeleri oluturmak ve yrtlmesini salamak,

d) ocuk geliimi ile ilgili konularda Merkezde yrtlen almalarn sonularn, ocuklarn yksek yararn gzeterek eitli platformlarda ilgili profesyoneller, sivil toplum kurulular ve kurumlarla paylamak,

e) ocuk geliimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararas katlml kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler dzenlemek,

f) ocuk geliimi ile ilgili konularda aydnlatc, bilimsel nitelikte bilgilerin szl ve/veya yazl olarak kamuoyuna ulatrlmasn ve toplumsal bilincin gelitirilmesini salamak,

g) Bebeklik, erken ocukluk, okul ncesi, okul a ve ergenlik dnemlerindeki normal geliim gsteren ve/veya zel gereksinimli tm ocuklarn salk, geliim ve eitim hizmetlerine daha rahat ulamasn salamak amacyla gerekli birimleri kurmak ve almalarn takip etmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmcsn vekil olarak brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki Mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen iki ye olmak zere toplam be yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda en az drt kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen on ye olmak zere toplam onbir yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.