7 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ve İdari Teşkilatın faaliyetleri kapsamında komisyonlar ve birimler tarafından yabancı ülke kurum veya kuruluşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla yürütülmesi öngörülen projelerin hazırlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve kaydının tutulması ile projelerin uygulanmasında eş güdüm sağlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yasama, denetim ve temsil faaliyetleri ile idari görevlerine ilişkin yürütülen ve yabancılık unsuru bulunan ulusal ve uluslararası projeleri kapsar.

(2) TBMM Başkanı tarafından uygun görülen yabancılık unsuru bulunan diğer projeler de bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) TBMM Başkanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

b) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,

c) İdari Teşkilat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,

ç) Koordinatör Başkanlık: Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığını,

d) Proje: TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yurt dışı faaliyetleri kapsamında komisyonlar ve birimler tarafından yabancı ülke kurum veya kuruluşlarıyla ya da ulusal veya uluslararası kuruluşlarla yurt içinde veya yurt dışında yürütülmesi TBMM Başkanınca uygun görülen projeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Genel Esasları

Proje amaçları

MADDE 5 – (1) TBMM ve İdari Teşkilat, aşağıdaki amaçlara yönelik projeler yapar.

a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın kurumsal kapasitesini artırmak.

b) Yasama sürecini ve tekniğini geliştirmek, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve eleman değişimini sağlamak, yasama ile ilgili konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Ulusal hukukun uluslararası standartlara uyumuna yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Yasama, denetim, bütçe ve dış ilişkiler alanlarında veya bu alanlarla bağlantılı konularda etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak ve söz konusu alanlarla ilgili verilen hizmetin kalitesini artırmak.

d) Yasama sürecinde katılımcılığı artırmak.

e) Parlamenter diplomasiyi ve parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek.

(2) TBMM Başkanı tarafından uygun görülen diğer amaçlarla da proje yapılabilir.

Proje esasları

MADDE 6 – (1) Proje esasları bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki projelerin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında belirlenen hedeflere ulaşılması ve kaynakların etkin şekilde kullanılması amacıyla ilgili tüm tarafların uyması gereken ilke ve kurallardır.

(2) Projelerin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında;

a) Tarafsızlığın sağlanması,

b) Proje faaliyet ve işlemleri hakkında açık, anlaşılır ve kapsamlı bilgilendirme yapılması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması,

c) İlgili tüm tarafların katılımının sağlanması,

ç) Özgün fikirlerin desteklenmesi,

d) Menfaat ilişkisinin önlenmesi ve rekabet koşullarının sağlanması,

e) Sahiplenme, eşit muamele ve sürdürülebilirliğin en üst düzeyde gerçekleşmesine özen gösterilmesi,

f) Kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması, uygulamanın yakından takibi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve bunun için gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması,

g) Başta mali denetim olmak üzere uygun denetim ve kontrol sistemlerinin kullanılması, birleşemeyecek görevlerin ayrılması, usulsüzlüklerin zamanında, doğru ve hızlı tespit edilmesi,

ğ) Uygulanan proje ve faaliyetlerin başarısının proje fişlerinde yer alan performans göstergeleri kullanılarak ölçülmesi, uygulanan programların kısa, orta ve uzun vadedeki sonuçları ve etkileri analiz edilerek, bu analiz sonuçlarından gelecekte yapılacak planlama ve programlama çalışmaları ile destek uygulamalarında yararlanılması,

h) Yönetim verimliliğini artırma, yenilikçilik oluşturma gibi kurumsal kapasite bakımından katma değer sağlayacak unsurların gözetilmesi

esastır.

Koordinatör Başkanlığın görevleri

MADDE 7 – (1) Koordinatör Başkanlık, genel esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen görev ve faaliyetleri yürütür.

a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

b) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje döngüsü yönetimine ilişkin bilgi ve farkındalığının artırılmasını sağlamak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği içinde olmak ve iletişim ağını genişletmek.

ç) Yurt dışı ve uluslararası niteliği haiz yurt içi kaynaklı proje teklif çağrılarını, TBMM’nin ve İdari Teşkilatın ilgili birimlerine duyurmak.

d) Projelerin kaydını tutmak.

e) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelerle ilgili yıllık istatistik tutmak.

f) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerine yönelik panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Hazırlanması ve Geliştirilmesi

Proje onayının alınması

MADDE 8 – (1) TBMM ve İdari Teşkilat tarafından yabancı ülke kurum veya kuruluşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla proje yürütülmesi ya da yabancı ülke kurum veya kuruluşlarının ya da uluslararası kuruluşların proje çağrılarına cevap verilmesi öngörülen durumlarda başvuru yapılmadan önce, TBMM Başkanının; uygulama süresi bir ayı geçmeyen ve TBMM’ye mali yük getirmeyen projelerde ise Genel Sekreterin onayı alınır.

(2) TBMM Başkanının onayı; projenin adını, amacını, hedeflerini, faaliyetlerini, öngörülen sonuçlarını, risklerini, toplam maliyetini ve TBMM’nin katkı payını içerir.

(3) Proje fişinin yabancı ülke kurum veya kuruluşu ya da uluslararası kuruluş tarafından kabul edilmesi hâlinde proje fişini sonlandıracak, proje şartnamesini hazırlayacak, ihale sürecinde yer alacak ve projeyi yürütecek birimler ve personel TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

Proje fişinin hazırlanması ve proje başvurusu

MADDE 9 – (1) Yürütülmesi veya iştirak edilmesi TBMM Başkanı tarafından uygun görülen projelerin proje fişi Genel Sekreterin onayıyla yabancı ülke kurum ve kuruluşlarına veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulur ya da proje sunum ve teklifleri için gerekli süreçler başlatılır.

(2) Proje fişi hakkında ilgili İdari Teşkilat birimlerinin, gerekli hâllerde ise bakanlıkların ve kurumların görüş ve önerileri alınır.

Kurumlar arası eş güdüm sağlanması

MADDE 10 – (1) Birden fazla yararlanıcısı bulunan projelerde diğer yararlanıcılarla eş güdümün nasıl sağlanacağı yazılı olarak belirlenir.

Proje anlaşması

MADDE 11 – (1) Proje anlaşması Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Proje şartnamesi

MADDE 12 – (1) TBMM’nin üstlenici olarak diğer kurumlarla yürüttüğü projelerin proje şartnamesi İdari Teşkilatın ilgili birimleri tarafından ortaklaşa hazırlanır. İdari Teşkilatın ilgili birimleri proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerini yabancı ülke kurum veya kuruluşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla ve diğer ilgili kurumlarla yürütür ve sonuçlandırır. İhale sonucu İdari Teşkilatın ilgili birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Projelerin hazırlanması ve geliştirilmesine ilişkin Koordinatör Başkanlığın görevleri

MADDE 13 – (1) Projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi aşamasında Koordinatör Başkanlığın görevleri şunlardır.

a) Proje hazırlayan veya hazırlayacak kişi ya da gruplar arası iletişim ve eş güdümü sağlamak.

b) TBMM ve İdari Teşkilat adına hazırlanan proje başvurularının şeklî ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak.

c) TBMM ve İdari Teşkilat tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan proje başvurularını beş iş günü içinde, onay için, niteliğine göre TBMM Başkanına veya Genel Sekretere sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Uygulanması

Proje faaliyetleri

MADDE 14 – (1) Açılış töreninin Türkiye’de yapılacağı belirtilen projelerin açılışı TBMM’de yapılır. Açılış töreni, proje fişi ve şartnamesine uygun olarak düzenlenir. Proje açılış töreninin TBMM dışında düzenlenebilmesi için TBMM Başkanının onayı alınır.

(2) Proje faaliyetlerinin organizasyonu ve katılacak kişilerin belirlenmesi proje şartnamesine göre yapılır.

(3) Yabancı dil kullanımı gerektiren proje faaliyetlerine yabancı dil bilen personelin katılımı sağlanır.

(4) Proje faaliyetleri ve belgelerinin görünürlük kuralları TBMM’nin protokol kuralları ile uyumlu şekilde uygulanır.

Proje faaliyetlerinin yayımlanması

MADDE 15 – (1) Proje faaliyet dokümanları ve sonuçları ile nihai raporları Genel Sekreterin uygun bulmasıyla TBMM internet sayfasında yayımlanır.

Proje sonuçlarının paylaşılması

MADDE 16 – (1) Proje değerlendirme raporları ve analizleri ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.

Projede değişiklik

MADDE 17 – (1) Projelerin uygulama aşamasındaki değişiklikler Genel Sekreterin onayı ile gerçekleştirilir.

Proje araç ve gereçleri

MADDE 18 – (1) Proje kapsamında alınan araç ve gereçler, TBMM demirbaşı olarak kaydedilir.

TBMM’nin projeye katkısı

MADDE 19 – (1) Proje kapsamında TBMM’ye düşen maddi yükümlülükler, ilgili birimlerin ödenek talebi ile TBMM’nin yıllık bütçesine konulur ve bu bütçe kaleminden ödenir. Proje hibe biçiminde ise TBMM hesabında muhasebeleştirmesi yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Projelerin uygulanmasına ilişkin Koordinatör Başkanlığın görevleri

MADDE 20 – (1) Projelerin uygulanması aşamasında Koordinatör Başkanlığın görevleri şunlardır.

a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynaklarını ve proje ortaklarıyla yapılacak faaliyetleri takip etmek ve proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında eş güdümü sağlamak.

b) TBMM Başkanının onayına istinaden ilgili kurumlara sunulan ve kabul edilerek uygulamaya konulan projelerin proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve nihai raporlar, proje çıktıları ve benzeri belgeleri proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza edilmesini sağlamak.

c) Yabancı ülke kurum veya kuruluşları ya da uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

ç) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını takip etmek.

d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek ya da bu hizmetleri temin etmek.

e) TBMM ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelere ilişkin veri tabanı oluşturulmasını, bu bilgilerin ve proje çıktılarının TBMM’nin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

f) İlgili birimler tarafından hazırlanan proje faaliyet raporunu TBMM Başkanlığına sunmak.

g) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerine yönelik etkinliklerde organizasyon ve protokol hizmetlerine ilişkin konularda destek vermek.

ğ) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanların hazırlanmasını, araştırma ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak.

h) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla TBMM Başkanlığına öneride bulunmak.

i) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Genel Sekretere sunmak.

Yurt içi ve yurt dışı gündeliği

MADDE 21 – (1) Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt içi faaliyetlere katılan milletvekili ve İdari Teşkilat personeline; ulaşım, konaklama ve iaşenin karşılanması hâlinde gündelik verilmez.

(2) Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlere katılan milletvekili ve İdari Teşkilat personeline yurt dışı gündelik; konaklama masraflarının karşılanması hâlinde üçte iki, konaklama ve iaşe masraflarının karşılanması hâlinde ise üçte bir oranında ödenir.

(3) Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılanlara yapılan her türlü ödeme ilgiliye ödenmesi gereken gündelik tutarından mahsup edilir. Yapılan ödemeler, yurt dışından dönüşten itibaren beş iş günü içerisinde heyetten sorumlu İdari Teşkilat görevlisi tarafından heyete iştirak eden personelin başkanlıklarına; milletvekilleri için ise Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına elektronik posta ile bildirilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.