7 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ PİYASASI

BİLGİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işgücü piyasası ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli diyalog ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla tavsiyelerde bulunacak İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işgücü piyasası ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, işçi, işveren ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından üretilecek ve kullanılacak işgücü piyasası bilgilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu,

b) Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c)                Yürütme Komitesi: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme Komitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu ile Yürütme Komitesinin Oluşumu, Görevleri

ile Toplantıları ve Sekretarya

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(3) Toplantılara gündem gereği, gerekli görülen kuruluşların temsilcileri ve belirli konularda kendi alanlarında uzman kişiler çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İşgücü piyasasına ilişkin oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması, ulusal ve uluslararası alandaki norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla önerilerde bulunmak,

b) İşgücü piyasası bilgi kullanıcılarının istatistik alanındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan konularda işgücü piyasası veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

ç) Kuruluşların kendi amaç ve fonksiyonları doğrultusunda oluşturacağı, işgücü piyasası veri tabanları konusunda kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) İşgücü piyasasına ait verilerin toplanması ve dağıtılmasındaki öncelikler konusunda veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

e) Ülkenin istihdam ve eğitim ihtiyaçlarını etkileyecek uzun dönemli işgücü piyasası gelişmeleri konusunda araştırma programlarının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

f) Çalışma programını ve takvimini belirlemek.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulu, mart ve kasım aylarında olmak üzere altı ayda bir olağan toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

(2) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında yapılan müzakereler tutanakla tespit edilir.

Yürütme Komitesinin oluşumu

MADDE 8 – (1) Yürütme Komitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, en fazla üyeye sahip iki İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Komitede birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı Yürütme Komitesine başkanlık eder.

Yürütme Komitesinin görevleri

MADDE 9 – (1) Yürütme Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Danışma Kurulunun çalışma programı ve takvimi ile olağan ve olağanüstü toplantı ihtiyaçlarını dikkate alarak, Danışma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin toplantılarının tarihini ve gündemini belirlemek,

b) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve konu ile ilgili raporlara nihai şeklini vermek,

ç) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

d) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından alt çalışma grupları oluşturmak.

Yürütme Komitesi toplantıları

MADDE 10 – (1) Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantılarının öncesinde Şubat ve Ekim aylarında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

(2) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

(3) Yürütme Komitesi toplantı sonuçları tutanağa bağlanır.

Sekreterya

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.