1 Haziran 2013 Tarihli ve 28664 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Makedonya Cumhuriyeti Kısmının İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)

— Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri