31 Mayıs 2013 Tarihli ve 28663 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2013/4750     İzmir Limanı Nizamnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4716     Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yüksekokul, Enstitü ve Fakültelerin Kurulması Hakkında Karar

2013/4717     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2013/4718     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

2013/4732     Çanakkale Zaferinin 100 üncü Yılı Etkinlikleri Kapsamında Yürütülen Projenin Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4734     Ardahan İli, Merkez İlçe, Yeni Mahallede Bulunan Bazı Taşınmazların Ardahan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4747     Bazı Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesi Hakkında Karar

2013/4748     Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2013/4749     İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4755     Kars İli, Kağızman İlçesinde Tesis Edilecek Serap Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4756     Giresun İli, Çanakçı, Doğankent ve Görele İlçelerinde Tesis Edilecek Çanakcı I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ile Doğankent TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4759     Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararlarının Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2013/4762     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/4767     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

—   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—   Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri