31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4748

             Ekli “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 4/2/2013 tarihli ve 544 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                         A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                        Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                              F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                    H. YAZICI                                                      E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.            Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                      S. KILIÇ                                                                S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.                    Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                           C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                                   Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                          M. MÜEZZİNOĞLU                                                                     B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KALKINMA AJANSLARI KALKINMA KURULLARINA TEMSİLCİ

GÖNDERECEK KURUM VE KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ

VE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

Kalkınma kurulu üyelerinin belirlenmesi

MADDE 1 – (1) Kalkınma ajansları kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları, ekteki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili

MADDE 11/A- (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Kalkınma kurulunun üye sayısı yüzü geçemez. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile elliyi geçmemek üzere yedek üye belirlenebilir.

(3) Kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşların belirlenmesinde, ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların; kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları; iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 25'er üye, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 20'şer üye, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 15'er üye, beş ve altı ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından ise her il için 10'ar üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin yayımlanan en son yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle belirlenir.

Kalkınma kurulu üyeliği

MADDE 11/B- (1) Kalkınma kurulu üyeleri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Ancak dört yıllık görev süresi sona eren üyeler, yeni üyelerin belirlendiği tarihe kadar görev yapmaya devam ederler. Dört yıllık sürenin sonunda veya gerek görüldüğünde Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.

(2) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar, kurulda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve ilgili ajans tarafından istenecek diğer kişisel bilgileri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde ilgili valiliğe bildirir. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

(3) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların kurulda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin onayıyla, Kurulda mensubu olduğu ilgili kuruluşu temsilen üye olarak görev yapabilir.

(4) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu gibi durumlarda yeni temsilci, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve ilgili valiliğe bildirilir. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

(5) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler yalnızca bir kuruluşu temsil edebilir.

(6) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler bu görevleri sırasında temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini de sürdürebilirler. Ancak bir kimse hem kalkınma kurulunda hem de yönetim kurulunda aynı anda görev yapamaz.

(7) Kalkınma kurulunda görev alan temsilcilerden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu temsilciye vekâlet eden kişi, ilgili temsilciye vekâleten kurul toplantılarına katılabilir.

(8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ilgili ajansın internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.”

(2) Aynı Usul ve Esasların 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırım destek ofisleri hariç olmak üzere, çalışma birimlerinin sayısı beşi geçemez.”

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 3 – (1) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 4 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Kararın eki tablonun 14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ile kurulan kalkınma ajanslarına ilişkin hükümleri 25/7/2013 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Liste için tıklayınız.