31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar gibi çalışmalar da yapılabilir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlükler tarafından ilân edilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavın dışında çalışma yaptırmak isteyen birimler, her yarıyılın ilk üç haftası içinde, hangi derslerde çalışma yaptıracaklarını ve etkilerini ilgili kurul kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

(2) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilir.

(3) Yarıyıl içi çalışmasının harf notuna katkısı % 40’dır.

(4) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, ödev, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmaların harf notuna katkısının oranı öğretim elemanınca belirlenir ve yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye duyurulur. Ancak ara sınavın katkısı en az % 20 olmak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’dır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere FF harf notu verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur ve bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl akademik not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır ve öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

a)

                          HARF

PUAN               NOTU                 KATSAYI              BAŞARI DURUMU                          NOT ORTALAMASINA

90-100               AA                      4.0                           Başarılı                                                Katılır

80-89                 BA                      3.5                           Başarılı                                                Katılır

70-79                 BB                       3.0                           Başarılı                                                Katılır

60-69                 CB                       2.5                           Başarılı                                                Katılır

50-59                 CC                       2.0                           Başarılı                                                Katılır

45-49                 DC                      1.5                           Yarıyıl Not Ortalamasına

                                                                                      ve Sınav Türüne Göre

                                                                                      Başarılı/Başarısız                                 Katılır

40-44                 DD                      1.0                           Başarısız                                              Katılır

30-39                 FD                       0.5                           Başarısız                                              Katılır

0-29                   FF                       0.0                           Başarısız                                              Katılır

0                        D                         0.0                           Devamsız                                            Katılır

                          G                                                         Geçer                                                   Katılmaz

                          K                                                         Kalır                                                    Katılmaz

                          S                                                          Süren Çalışma                                     Katılmaz

                          M                                                        Muaf                                                   Katılmaz

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.

2) Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması 2.00 olmayan öğrenciler o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.

3) G harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

4) K harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

5) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

6) M harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. M notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bitirme ödevinin/çalışmasının konusu ve esasları

MADDE 25 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bitirme ödevi/çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmaksızın bitirme ödevi/çalışması konusu verilebilir.

(2) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde; başvuru, danışman ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2011

28129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/2/2012

28193

2-

21/5/2012

28299

3-

8/11/2012

28461