31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI FİNANSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomik ve finansal  konularda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada ekonomik ve finansal politika uygulamalarını  araştırmak, politika önerileri geliştirmek, talep edilmesi halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.

g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna göndermek ve bunları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek.

d) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

(5) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.