31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Üniversitenin Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; 20 nci yüzyıl son çeyreğinin ve 21 inci yüzyılın en önemli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olan nükleer teknolojiler ve radyasyon uygulamalarının sunduğu olanaklardan yararlanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik ekonomik ve stratejik planlamaların yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a) Nükleer enerji ve reaktör fiziği konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, reaktör işletmeciliği, kontrolü ve lisanslamada gerekli insan gücü yetiştirmek. Bu konuda Avrupa Birliği tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını öngören bir eğitim vermek suretiyle, eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak.

b) Sağlık fiziğinde dijital görüntüleme amaçlı kullanılmakta olan düz panel (flat panel) detektörlerine (fpd) alternatif olarak detektör ve görüntüleme sistemlerini geliştirerek daha düşük maliyetli, daha az enerjiye ihtiyaç duyan, hasta ve teknisyen dozu daha az olan dijital görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Prototip cihazlar üretmek.

c) Doğal kaynakların korunmasını ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için bölgedeki radyoaktif ve ağır metal kirliliğin saptanmasına, kirletici kimliğinin ve kaynağının belirlenmesine ve sonuçların çevresel risk açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Bugünkü bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için, birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün alınması ve gıda kayıplarının en aza indirilmesi için nükleer ve ileri teknikler kullanılarak mutasyon ıslahı ve doku kültürü çalışmaları yapmak.

d) Gama ışınlama yöntemi ile medikal ürünlerin, farmasötik ve kozmetik ürünlerin, hastane atıklarının, hayvan yemi ve pet gıdaların patojen mikroorganizmalardan arındırılması için sterilizasyon çalışmaları yapmak. Ayrıca pestisit analizi ve böcekle zirai mücadele çalışmaları yapmak.

e) Kayaçlardaki radyoaktif elementler veya canlıların bünyesindeki radyoaktif izotoplar yardımıyla kurulacak yaş tayini laboratuvarında başta 14C metodu olmak üzere farklı metotlarla bu varlıkların veya jeolojik olayların yaşlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

f) Genel olarak incelenecek bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X veya gamma ışınları gibi çok küçük dalga boyuna sahip yüksek enerjili ışınlar gönderilerek malzemelerin içerisinde görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespiti, bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmek, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı ölçmek, monteli parçaların durum tespiti için tahribatsız muayene testleri yapmak.

g) Nükleer elektronik laboratuvarında hastanelerde kullanılan cihazların kalibrasyon, bakım ve onarımları, Ar-Ge laboratuvarında detektör tasarım çalışmaları, Nötron detektörleri ve sintilatör geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına nükleer teknolojiler ve radyasyon uygulamaları konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

ı) Yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmak, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemek, arşiv ve veri tabanı oluşturmak.

i) Nükleer teknolojiler ve radyasyon uygulamaları temeline dayalı bilimsel metotlar geliştirmek ve bu metotların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Nükleer Teknolojiler ve Radyasyon Uygulamaları konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği iki katı öğretim elemanı adaylar arasından Rektör tarafından seçilerek 2 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Müdürün çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.