31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Anadolu gazete sahipleri temsilcileri ise, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasındaki esaslar dahilinde ve bu maddede yer alan hükümler kıyasen uygulanmak suretiyle, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine yapılacak toplantıda seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3), (4) ve (5) numaralı bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“3) Gazete veya dergi sahibinin, 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerine göre gazete veya dergide açıklanmış olması,”

“4) Katılacağı seçimde, temsil ettiği gazete veya dergiye ait satış miktarının 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen barajlara uygun olması,”

“5) Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gazete veya dergi sahibi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,”

“Gazete veya dergi sahiplerinin ilgili gazete veya dergi künyesinde tüzel kişi olarak gösterildiği durumlarda, imtiyaz sahibi gösterilsin veya gösterilmesin, gazete veya dergi sahibi tüzel kişiler seçime katılma ve seçilme haklarını, sahibi bulundukları gazete veya derginin tüzel kişiliğini temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdüre; bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı tüzel kişilerde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilirler. Gazete veya dergi sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda, gerçek kişi seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.”

“Gazete veya dergi sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere başka bir kişiyi yazılı olarak görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yayın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Enformasyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Kurum Yönetim Kurulu, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının belirlenmesi için, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılacak, konuyla ilgili istatistiklerden seçimi gerektiren yılın Ocak ayına ait, İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda kurulu sendikalara ilişkin bilgileri inceler.

Bu inceleme sonuçları ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenecek tamamlayıcı bilgiler göz önünde tutularak, en çok üyeye sahip sendika belirlenir ve durum 2 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince bu sendikaya duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “(b) bendindeki SEKA temsilcisi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Genel Kurulda yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri ile asil ve yedek Denetçilerin seçimlerinde oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul toplantısına katılamamaları halinde kendi adlarına oy kullanmak üzere başka bir Genel Kurul üyesini yazılı olarak vekil tayin edebilirler.

Vekâlet suretiyle oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, sadece bir Genel Kurul üyesinin vekâletini alabilir. Üyeler oyların kullanılmasından önce aldıkları vekâletleri Başkanlık Divanına teslim ederler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.