31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ

İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK (SHY-33A)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in 12 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(7) Havaalanlarında akaryakıt kuruluşlarının başvurularında havaalanı işletmecisi tarafından mevcut havaalanı kapasitesine bağlı olarak tesislerin gerekli emniyet mesafeleri, hava tarafından araç trafiğinin azaltılması, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması ve kullanıcıların akaryakıt ihtiyacının belirlenmesi ve bu konuda rekabet hususlarını da içerecek şekilde taleplere cevap verecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’ne göre hava aracına ve/veya komponentine bakım yapmak için üs bakım yetkisi almış olan kuruluşların, hat bakım hizmeti için ayrıca ruhsat almaları zorunlu değildir. Ancak, hava aracı hat bakım hizmetinden üs bakım hizmetine geçmiş olan kuruluşların altı ay içerisinde üs bakım hizmet alanı için bu Yönetmelik kapsamında ruhsat alması zorunlu olup; bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki fark ruhsat değeri olarak esas alınır.

(4) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak ve hava aracı için boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşlar için; Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’nin 25 inci maddesine göre, bakım onarım kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda dışarıdan sağlanacak olan hizmetler kapsamında en az 2 bakım kuruluşunun el kitabında söz konusu hizmet/hizmetlerin verileceğine ilişkin anlaşma bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Bu anlaşma bilgileri ile birlikte, boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşun, hava tarafında faaliyet göstermesine ihtiyaç duyulduğu yönünde, hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarının sorumlu müdürlerinden alınacak belgelerin de havaalanı işletmecisi tarafından SHGM'ye sunulması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşyerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet gösterdiği alanının, işyeri sahibinin ya da işyerinin işleticisinin değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Yeni ruhsat düzenlenen veya düzenlenecek olan işletme faaliyetine başlayana kadar, eski ruhsat sahibi 6 ay içerisinde, hukuki zorunluluklar dışında hizmette aksaklık yaşanmaması amacıyla hizmetine devam edebilir. İşyerinin faaliyet gösterdiği mahal kodunda ve/veya mevcut işyerinin ticari unvanında değişikliğe gidilmesi durumunda SHGM hizmet tarifesinde belirtilen indirimli ruhsat ücreti esas alınır.

(3) Ruhsatın yenilenmesini gerektiren hallerde, en geç üç ay içinde havaalanı işletmecisine müracaat edilmesi zorunludur. Süresi içinde müracaat yapılmadığının havaalanı işletmecisince tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren ilgilisine on beş günlük süre verilir. Bu süre sonuna kadar gerekli ruhsat yenileme başvurusu yapılmadığı takdirde havaalanı işletmecisi ruhsatın iptal edilmesi için SHGM’ye bildirimde bulunur ve SHGM tarafından gerekli incelemeleri müteakip ruhsat iptal edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.