31 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme,” şeklinde ve (ç) bendi ile (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen, Bakanlar Kurulu tarafından ikinci Başkan olarak görevlendirilen üyeyi,”

“g) Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yerine getirmek üzere ücret ile diğer mali ve sosyal haklar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (i) fıkrası hükmüne göre görevlendirme suretiyle sözleşmeli olarak veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli olarak Kurumda görevlendirilen personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere sözleşme yapılmak suretiyle hizmet gerekleri doğrultusunda Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının %10’unu aşamaz.

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, Kurum ihtiyaçları doğrultusunda geçici süreli olarak da görevlendirilebilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre istihdam edilen personelin görevlendirilmeleri, hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkan onayı ile sonlandırılabilir ve kurumlarına iade edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yenilikçiliği teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” şeklinde ve 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen veya geçici süreli görevlendirmeyle,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanların, başkan yardımcıları ve meslek personeli dışındaki Kurum kadrolarına atanmaları, hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler ile diğer koşullar dikkate alınarak, Başkanın onayı ile yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkan yardımcılarının atamaları, Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile diğer personelin ataması, Başkanın onayı ile yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kurum personelinin unvan ve kazanılmış hak aylık derecelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan, aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve ataması, personelin isteği veya hizmet gereği olarak; doğrudan ya da ilgili birimlerin talebi doğrultusunda İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık onayı ile yapılır. Birim amirlerinin yer değişikliği veya başka birim ve hizmetlerde görevlendirilmesi, Başkanın Onayı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kurum hizmet gerekleri çerçevesinde Kurum personelinin birimler arasında yapılacak olan geçici görevlendirme işlemleri, doğrudan ya da ilgili birimlerin talepleri dikkate alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile yapılır. Bu şekilde yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi ve görevlendirme konusu görevlendirme onayında açıkça belirtilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme,” şeklinde ve üçüncü fıkrası ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Giriş Sınavları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek en az beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.”

“(8) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Naklen atanacakların, görev talep formunu Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ile gerekli görülen diğer bilgi ve belgelerin gönderilmiş olması da gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığı” şeklinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının” ibareleri, “Eğitim Dairesi Başkanlığının” şeklinde, 29 uncu maddesinde yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum personeli, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, Eğitim Dairesi Başkanlığının Başkana teklifi veya doğrudan Başkanın önerisi üzerine inceleme ve araştırma yapmak üzere Başkanlık oluru ile yurt dışına gönderilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından personelin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilecek yabancı dil bilgi düzeyleri Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı esaslarına göre tespit edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü fıkrasının (b) ila (f) bentleri ile (j), (k), (m), (s), (v), (y) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.

“b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacakların; atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması,”

“b) Baş Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

c) Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

ç) Kamu İhale Kurumu Müşaviri kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

d) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

e) Grup Başkanı olarak atanabilmek için; en az beş yıl Kurumda fiilen meslek personeli olarak çalışmak kaydıyla on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak (En fazla iki kadro için Kurumda çalışma şartı aranmayabilir).

f) Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.”

“j) Özel büro müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.

k) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakültesi mezunu olmak.”

“m) Mühendis ve mimar olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.”

“s) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.”

“v) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu ve B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

y) Santral memuru olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.

z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.”

“aa) Birim şefi olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere altı yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kurum yüksek disiplin kurulu ve kurum disiplin kurulu Başkan tarafından oluşturulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Personele, kendileriyle yapılan idari hizmet sözleşmeleri gereğince ilgili mevzuata göre belirlenen ücretler her ayın on beşinde peşin olarak ödenir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2010

27792