30 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesinde güz ve bahar eğitim ve öğretim yılı dönemi dışındaki, yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7,14 ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları ve Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak.

b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak.

ç) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencileri Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlandırmak.

Yaz dönemi

MADDE 6 – (1) Yaz dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri, her yıl Senato tarafından tespit edilerek akademik takvimde belirtilir.

(2) Yaz dönemi öğretim süresi, yaz dönemi genel sınav süresi hariç beş haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Ara sınavlar beş haftalık ders süresi içerisinde yapılır.

Yaz döneminde dersler ve uygulama

MADDE 7 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm/program başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir. Bitirme tezi, laboratuvar dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

(2) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak şartıyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz dönemi ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının bölüm/program kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlangıcından önce onaylanmış olması gerekir.

(3) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.

Derse kayıt

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, bahar dönemi sonu itibariyle daha önceki dönemlerden alamadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler ile şartlı başarılı oldukları dersleri alabilirler.

(2) Öğrenciler, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre yaz okulunda bir üst sınıfın yarıyıllarından ders alabilirler.

(3) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(4) Kayıt safhasından sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan dersler kapatılır. Kayıt safhasından sonra yeni ders açılamaz.

(5) Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla on iki krediyi aşmayacak şekilde üç derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

(6) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemi yapılamaz.

(7) Diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.

(8) Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde ilgili üniversitelere bildirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Yaz okulunda yerine getirilen devam şartı güz ve bahar yarıyıllarında geçerli değildir. Yaz okulunda alınan dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, detay not çizelgesinde ise yaz dönemi başlığı altında gösterilir. Yaz dönemi sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Ancak ikinci öğretim % 10 başarı sıralamasını değiştirmez.

(3) Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Diğer üniversitelerden alınan dersler, ilgili yönetim kurullarında muaf tutulabilir.

(5) Yaz dönemi sonunda bütünleme ve mazeret sınavı yapılmaz.

Ücretlendirme

MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında ikinci öğretim kapsamındaki yaz eğitimi, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz öğretimine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz döneminde ders veren öğretim elemanlarına ders ücreti ödenmesinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.