30 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ilgili birimin yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır. Yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Bu öğrencilerden haklı ve geçerli mazereti ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilenlerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yenilenir.”

“(4) Öğrenciler, derslerin başladığı ilk üç gün içinde danışman kontrolünde ve onayıyla interaktif ortamda yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilir, ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az % 75’inden muaf olan öğrencinin azami öğrenim süresinden iki yarıyıl düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği sınıf belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Üçüncü yarıyıldan itibaren ön şartlı dersler hariç, kayıtlı olduğu programda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan öğrenciler, GANO’larının 3,20 ve üzerinde olması durumunda danışmanın onayı ile öğrencinin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarını aşmayacak şekilde on krediye kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o derse kayıtlı olmaları ve ilk defa alınan (teorik, uygulama laboratuvar ve benzeri) derslerin en az %80’ine, devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere (D) devamsız harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak üzere, dersin alındığı yarıyıla bakılmaksızın başarısız olduğu ders için mezuniyet sınavı yapılır. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yapılır.”

“(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili derslerin en son yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu sıfır olarak değerlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler tekrar etmek zorunda oldukları seçmeli ders grubu altında birden fazla seçmeli ders açılması durumunda; daha önce başarısız oldukları seçmeli dersin yerine, seçmeli derslerin birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılmaz.”

“(6) Lisans programlarında, dördüncü yarıyılın sonunda, genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler kendi akranlarının bulunduğu güncel yarıyıllardan ders alamazlar. Yatay geçiş, dikey geçişle gelen ve öğrenci değişim programları ile giden öğrenciler uygulamadan muaf tutulur. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları dersleri ve ortalama ile başarılı oldukları DC harf notlu dersleri istemeleri halinde tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282