30 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

YÖNETMELİK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı yürütür.