30 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM

MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 31/B maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumların ihtiyacına göre belirlenen sayıda, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülâkat yapılmak üzere, eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenecek adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına Bakan onayı ile yetki verilir.”

“Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere yetki verilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, yetkide belirtilen yerlerin toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.”

“İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için sözlü sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31/F – Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğrenci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise sözlü sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülakatının yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.