29 Mayıs 2013 Tarihli ve 28661 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6476     RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6477     1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6478     1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6479     1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6480     1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6481     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6482      İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6483     Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6484     Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6485     187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6486     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— EXPO 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-Satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği

— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)

— Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2013/25)

— Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2013/26)

— Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/86 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/87 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/92 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/5/2013 tarihli ve 28661 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.