29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU

ANLAŞMANIN TADİLİNE İLİŞKİN GENEL KURUL

KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6484                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü maddesinin tadiline ilişkin GA11/4/432 nolu Kararın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013