29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

İSLAM KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6482                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 12/8/1974 tarihinde Cidde’de imzalanan “İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması”nın, giriş bölümünün birinci ve beşinci paragrafları ile 1 inci maddesi, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (xi) bendi, 12 nci maddesi ve 15 inci maddesine “Anayasamız, kanunlarımız ve bağlı olduğumuz anlaşmalar hükümlerinin saklı olduğu” şeklinde ihtirazî kayıt derpiş olunmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 1.165.860.000 İslam Dinarı karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013