29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

1972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI

KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6479                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ekim 1972 tarihinde kabul edilen “1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013