29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN

1988 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6478                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 11/11/1988 tarihinde kabul edilen “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013