29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          : 24/5/2013

Karar No  : 2013/92

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26/4/2013 tarih  ve 3749 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken Kurulumuzun 12/6/2012 tarih ve 2012/80 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesinde, 11.121 m² yüzölçümlü, 273 ada, 1 no’lu parsele yönelik “Ticaret+Konut Alanı (Emsal: 1,75; Hmax: 5 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maltepe Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.