29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          : 24/5/2013

Karar No  : 2013/86

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 29/4/2013 tarih ve 3814 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Samsun İli, İlkadım İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içinde yer alan 4,442.07 m2 yüzölçümlü 9611 ada, 1 no’lu parsele yönelik “Konut Alanı (TAKS:0.20 ; Emsal:1.00)” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 30/11/2012 tarih ve 2012/174 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

karar verilmiştir.