29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÂTİP ÇELEBİ VE ESERLERİNİ

ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Grup: Merkeze destek amacıyla kurulan çalışma gruplarını,

b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Katip Çelebinin tarih, coğrafya, din, sosyal, kültürel ve halk bilimi alanlarındaki eserlerini, bibliyografik çalışmalarını, düşünce dünyasını, hayatını, eserlerini ve çalışmalarını araştırmak, daha önce araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, Kâtip Çelebinin anısını yaşatmak üzere, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yapılan tüm akademik ve bilimsel çalışmaları, eldeki her tür yazışma, bilgi ve belgeyi arşivlemek, veri tabanı oluşturarak toplumun istifadesine sunmak, dönemin iklim ve ortamını objektif olarak değerlendiren çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kâtip Çelebi hakkında bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmek,

b) Kâtip Çelebi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum çalıştay, eğitim toplantıları ve sergi düzenlemek, düzenlenen benzeri faaliyetlere katılmak,

c) Kâtip Çelebi arşivi ve veri tabanı oluşturmak, danışma hizmeti sunmak,

ç) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ortak faaliyetler ve projeler yürütmek,

d)  Kâtip Çelebi hakkında görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak,

e) Konu ile ilgili kitap ve dergi, basma-yazma, sanat belgeleri, çeşitli tarihsel dokümanlar, fotoğraf, afiş, broşür, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel doküman birikimleri araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunmak, konu ile ilgili araştırmaları ve eğitimi en geniş anlamda desteklemek,

f) Merkez bünyesinde düzenli olarak kültür ve sanat günleri etkinlikleri düzenlemek,

g) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, Merkezin amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

e) Her faaliyet yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu idari bir organ olup; ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezi eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve Rektöre sunmak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve Grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,

c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaç tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Projelere destek

MADDE 15 – (1) Merkez; konularına ilişkin ulusal ve uluslararası proje kaynaklarından yararlanır.

(2) Merkez; konularına ilişkin destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kaynak tahsislerinden yararlanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.