29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek; öncelikle Sivas ili ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini tanıtmak ve yaymak; yurt içinde ve yurt dışındaki alan uzmanlarıyla ortaklaşa araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve seminer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmaktır.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde Üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde öncelikle gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel olmak üzere rehberlik hizmetleri vermek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde veya dışındaki psikiyatri ve klinik psikoloji servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları sunmak ve yayınlamak.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere katılmak.

i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

k) Yüksek lisans, doktora ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin, lisans öğrencilerine hem psikolojik danışma hizmeti vermelerini hem de akran danışmanlığı yapmalarını sağlamak.

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmek.

m) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yoluyla lisans öğrencilerinin kişisel, sosyal, duygusal ve bilişsel sorunlarını anlaması ve çözüme ulaştırması konusunda destek hizmetleri sunmak.

n) Yerli ve yabancı alan uzmanlarıyla, üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak kongre, konferans ve seminerler düzenlenmek.

o) Ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

ö) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında akademik etik sorumluluklar konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturmak.

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini, yönetilmesini ve denetimini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunun üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

d) Yönetim Kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ya da görevi sürdüremeyeceği durumda, Rektör, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme gibi konularda karar vermek.

ç) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve karara bağlamak.

d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında; Müdür, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. Gerekli durumlarda, Merkezde hizmet sunan uzmanlar ile Merkezin işbirliği ya da eşgüdüm içinde çalışmalar yürüttüğü kişi, birim ya da kurum temsilcileri de Danışma Kuruluna davet edilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır, gelen önerileri değerlendirerek, Merkezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına uygun olanlar ile öğrenci gelişim hizmetleri açısından yararlı bulunan konular üzerine öneri niteliğinde kararlar alır. Müdür veya İlgili Rektör Yardımcısı gerekli gördüğünde gündemli olarak Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan etkinlikleri yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında başkan ve üyeler yer alır. Çalışma gruplarında yer alacak personeller geçici ya da sürekli olarak Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans veya doktorası olan alan çalışanları da çalışma gruplarında yer alır. Ancak Çalışma gruplarında yer alacak personelin eğitim alanının Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında olması ve en az lisans veya lisansüstü öğrencisi olması zorunludur. Müdür çalışma gruplarının başkan ve üyelerinin etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.