29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER

TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI

SÖZLEŞMENİN III VE IV ÜNCÜ EKLERİNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6477                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme”nin III ve IV üncü eklerine katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmenin III ve IV üncü eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013