29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI MAL VE HİZMET ALIM-SATIM VE

YAPIM İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan Çiçek ve Çocuk Temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesine yönelik olarak EXPO 2016 Antalya Ajansının her türlü mal ve hizmet alım-satım ve yapım işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,

b) En avantajlı teklif: Alımlarda teklif edilen bedellerin öncelikle en düşük fiyat esasına göre belirlenmesini, en düşük fiyat esasının tercihe layık görülmediği hallerde işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenen teklifi, satışlarda ise yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseğini,

c) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan Çiçek ve Çocuk Temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

ç) Konsey: EXPO 2016 Antalya Ajansı Konseyini,

d) Genel Sekreterlik: EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğini,

e) Hizmet: Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ücret karşılığında yaptırılan her türlü hizmet, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, müşavirlik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin isteklileri arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren, Yönetim Kurulu veya yetkilendireceği ihale yetkilisinin onayı ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinde; istekli ve müşterilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ğ) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunca ihale yapma ve sonuçlandırmasına yönelik yetki devri yapılan kişiyi,

h) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya bu kişilerin oluşturacağı ortak girişimleri,

ı) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,

i) Kiralama: Taşınır ve taşınmazlar ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

j) Mal: Satın alınan, satılan veya kiralanan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmazları, ayni haklar ile her türlü hakları,

k) Müşteri: Kendisine mal ve hizmet satış kararı verilen veya bu amaçla üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

l) Ofis: Genel Sekretere bağlı olarak Yönetim Kurulu ve EXPO Konseyi’nin sekretarya çalışmaları yürüten ve Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Ajans birimini,

m) Ortak girişim: Mal ve hizmet alım-satım ile yapım işlerine katılmak isteyen birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Sözleşme: Ajans ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

o) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin veya müşterinin Ajansa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve bilgileri,

p) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alım-satım ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere saptanan tahmini bedel ile yapım işlerinde keşif bedelini,

r) Yönetim Kurulu: EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulunu,

s) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikle kendilerine görev verilenlerin, verilen görevleri amaca uygun olarak yerine getirmeleri, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına özen göstermeleri gerekir.

(2) Bütçede ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz ve harcama yapılamaz.

(3) İşlemler; ehliyet, rekabet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkin ve verimli kullanım esasları çerçevesinde yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonu, Yaklaşık Maliyet, İhaleye Katılım Kuralları

İhale komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları

MADDE 5 – (1) İhale Komisyonu, Ajansın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetlerin alım-satım ve yapım işlemlerini gerçekleştirmekle görevlidir.

(2) İhale komisyonu, Yönetim Kurulu veya ihale yetkilisi tarafından, biri başkan ve birisi ilgili birim personelinden olmak üzere en az üç kişi ve aynı sayıda yedek üyenin görevlendirilmesi ile oluşturulur. İhale komisyonu üye sayısı tek sayılardan oluşur.

(3) İhale komisyonunda alınacak kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda, isteklilerin ve müşterilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli ve müşteri üzerine, hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazarlar ve imzalarlar.

(5) İhale komisyonu toplantılarına ilgili birim yöneticileri katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(6) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

(7) İhale komisyon kararı, imzalanmasını müteakip en geç üç gün içinde ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 6 – (1) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle ihale yetkilisi tarafından gerekli görülmesi ve onaylanması halinde yaklaşık maliyet bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet satın almak suretiyle hazırlattırılabilir.

(3) Yaklaşık maliyete, ihale ilanlarında ve davetiyelerde yer verilmez, isteklilere, müşterilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 7 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterlik için:

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler olarak isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa eşdeğer belgeleri. (Bilançoda dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 0.50, öz kaynaklar/toplam aktif oranının en az 0.10, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı 0.80’den küçük olması gerekir. Sayılan bu kriterlerin üçü birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini verebilirler. Bu durumda iki yılın ortalaması alınır.)

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu. (Toplam cirosunun isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. İstenilen kriteri ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait belgelerini verebilirler. Bu takdirde yılların ortalaması alınır.)

b) Mesleki ve teknik yeterlik için:

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belgeler.

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olarak; iş deneyimi için istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde tek sözleşme esas alınarak iş deneyim belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler.

4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen personel, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

6) Ajansın talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, mal alımlarında tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre birinci fıkrada belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgelerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan belgelerin, iş ortaklığında; ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birinin, konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar.

ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilenler.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

ğ) 8 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar.

h) 13 üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Ajansın Yönetim Kurulu üyeleri ve EXPO Konseyi üyeleri ile Genel Sekreterlik ve Ofis personeli.

ç) Ajansın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri.

f) Ajanstan daha önce ihale almış olup gereğini yerine getirmeyenler.

(2) İhaleye katılamayacak olmasına rağmen ihaleye katılan istekli ve müşteriler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 9 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alım-satımı ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması esastır. Ancak mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle ihale yetkilisi tarafından gerekli görülmesi ve onaylanması halinde teknik ve idari şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet satın almak suretiyle hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntıların, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerekir.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ilanı ve kuralları

MADDE 10 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ilanları ihale tarihinden en az onbeş gün önce yapılır.

(2) İlan, ihale mahallinde çıkan günlük gazetelerden en az birisi veya Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

(3) İlanda;

a) Ajansın adı adresi telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı niteliği, türü ve miktarı,

c) Mal alım-satım ihalelerinde teslim yeri,

ç) Hizmet alım ve yapım işi ihalelerinde, yapılacağı yer ve süresi,

d) Uygulanacak ihale usulü,

e) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz nerelerden temin edilebileceği,

f) Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları,

g) Tekliflerin hangi saate kadar nereye verileceği, açılış yeri ve saati,

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) Ajansın, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu,

konularının tamamı, bir bölümü veya diğer önemli ve gerekli görülecek hususlar, yer alır.

Ortak girişimler

MADDE 11 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak Ajans, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 12 – (1) Ajansın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği istekli ve müşterilere bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istekli ve müşterilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekli ve müşterilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 13 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İstekli ve müşterileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, istekli ve müşterilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Bir istekli ve müşteri tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 8 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 7 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

İhale usulleri

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alım-satımlarında ve yapım işlerinde, ihale yetkilisi tarafından belirlenecek aşağıdaki usullerden birisi uygulanır.

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 15 – (1) Açık ihale usulü, ihalenin ilan yoluyla duyurulduğu ve katılımın herkese açık olduğu, bütün istekli ve müşterilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 16 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilan yapılmaksızın, Ajans tarafından belirlenen istekliler arasında yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Ajansça davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ya da ihale yetkilisinin gerek gördüğü durumlarda ihale bu usule göre yaptırılabilir.

(3) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Ajans en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapabilir. Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.

(4) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı üçten az olamaz. Davet edilen isteklilerin dışında herhangi bir istekli ihaleye katılamaz.

Pazarlık usulü

MADDE 17 – (1) Pazarlık usulü, Ajansça davet edilen istekli ve müşterilerin teklif verebildiği usuldür. Pazarlık, ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile değerlendirme sonuçları pazarlık tutanağında gösterilir. Bu yöntem aşağıda sıralanan durumlardan birisinin meydana gelmesi halinde uygulanabilir.

a) Diğer ihale yöntemlerinden birisinin uygulanıp da ihaleye istekli ve müşterilerin çıkmaması veya bir kişiden fazla istekli ve müşteri çıkmaması durumunda.

b) Bir malzeme veya hizmetin yalnız bir kişi ya da firmanın elinde bulunduğu durumlarda.

c) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı ve uzman kişi ve/veya kuruluşlara yaptırılacak performans, gösteri, güzel sanatlar kapsamındaki işler ile etüt, proje ve yapım işlerinde.

ç) Sözleşmenin feshi nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işlerde.

d) Öngörülemeyen ani ve olağanüstü bir durumun doğması nedeniyle ivedi yapılması zorunlu işlerde.

e) İhale yetkilisince gerekli görülen işlerde.

Doğrudan temin usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın yurt içi ve yurt dışı piyasalardan doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bir hakka veya imtiyaza sahip olması.

c) Gecikilmesinde proje ile ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olabilecek ivedi hallerde.

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri altı ayı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Ajansın faaliyetleri kapsamındaki Katma Değer Vergisi hariç üçyüzbin TL’ye kadar olan her türlü mal-hizmet alımları ve yapım işlerinde.

(2) Ajansın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri haiz hizmet binası alımları ile hizmet binası kiralama işleri, bu maddedeki miktar sınırlamasına tabi olmaksızın bedeli müzakere edilmek suretiyle doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ve yapım işlerinde, şartname ve sözleşme düzenleme, ihale komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak, fiyat ve diğer şartlar müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da fatura yerine geçen vesikalar karşılığında temin edilir.

Tasarım yarışmaları

MADDE 19 – (1) İhale yetkilisi, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dokümanı

İhale dokümanın içeriği ve bulunması gereken hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında; istekli ve müşterilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işe ilişkin teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanında işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıdaki şartlardan ihale konusu işin özelliğine göre gerekli görülenler yer alır.

a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi.

b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları.

c) Tekliflerin geçerlik süresi, alınması ve açılması, değerlendirilmesi.

ç) Ödeme ve tahsilat koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.

d) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu primi, fon ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği.

e) En avantajlı fiyat ve şartlarda üstünlüğü tespitte komisyonların serbest olduğu.

f) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici veya kesin teminatın banka teminat mektubu olması halinde bunun ihale dokümanı ekinde belirlenen şekilde olması gerektiği.

g) Dokümanların gerektiğinde yabancı dilde de düzenleneceği ve ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.

ğ) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.

h) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai şartlar.

ı) Yapılacak veya yaptırılacak muayene, kontrol ve tahlillere ilişkin hususlar.

i) Muayene, kontrol ve tahlil sırasında, görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

j) İşin kabulüne ilişkin hususlar.

k) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlüklerinin, Türk Mahkemelerinin yetkili olması durumunda şartnamelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

l) İlave işler ve eksiltmeler.

m) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine göre, ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi, mali durum belgesi, yapı-araç bildirimi ve teknik personel beyannamesi, iş yaptığı banka referans mektubu, yaptığı işler, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik belgesi gibi ehliyet ve belgelerin aranabileceği.

n) Ajansın ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.

o) Yüklenicinin, Ajansın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen işi başkasına devredemeyeceği.

ö) Yükleniciye ilgili madde hükümlerine göre avans verilecekse bunun koşul ve miktarları/oranları.

p) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.

r) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden kaynaklanan Ajans alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

s) Diğer gerekli hususlar.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 21 – (1) İhale dokümanı Ajansta bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen istekli ve müşterilerin bu dokümanı satın almaları gerekir. Doküman bedeli, rekabeti engellemeyecek şekilde Ajansça tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 22 – (1) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Ajans tarafından tespit edilmesi veya istekli ve müşterilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekli ve müşterilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca istekli ve müşteriler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Ajans tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün istekli ve müşterilere son teklif verme gününden dört gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli ve müşteri belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teklif ve Geçici Teminat

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 23 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminatın da içinde bulunduğu zarf da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine istekli ve müşterinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Ajansın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli ve müşteri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ajansa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Ajansa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Geçici teminat

MADDE 24 – (1) İhaleye katılacaklardan, ihale öncesinde şartnamesinde belirtilen ve ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere, ihale bedeli belli olmayan işlerde ise Ajansın takdir edeceği maktu bir miktarda ya da teklif edilecek bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda işin süresi ile bağlı olarak şartnamesinde belirtilen süre ile sınırlı süreli teminat mektubu alınabilir. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşme imzalanana kadar, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 25 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler ile ilgili olarak;

a) Tedavülde olan Türk Parası,

b) Verildiği gündeki net değeri üzerinden devlet tahvil ve hazine bonoları,

c) Teminat mektubu vermeye yetkili Türkiye’de yerleşik bankalar ve Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşları tarafından düzenlenecek teminat mektupları,

ç) Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı bankaların kontr garantileri çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından düzenlenen teminat mektupları,

teminat olarak kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhalenin Kesinleşmesi, Sonucunun Bildirilmesi,

Sözleşme Yapılması, Kesin Teminat

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 26 – (1) İhale Komisyonu, yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu en avantajlı teklifi belirleyerek tutanağa bağlar. Hazırlanan tutanak komisyon üyelerince imzalanır ve ihaleyi yapan birim tarafından en geç üç gün içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale kararları teklifin geçerlilik süresi içinde ihale yetkilisince onaylanır veya ihale iptal edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisince kabul veya geri çevrilmesi ile ihale komisyonunun görevi biter.

İhalenin sonucunun bildirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 27 – (1) İhaleler kesinleştikten sonra ihale sonucu en geç on gün içinde veya varsa şartnamesinde belirtilen süre içerisinde ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere ve müşterilere bildirilir.

(2) Bu bildirme ile ihale üzerinde bırakılan istekli ve müşteri, şartnamede yazılı süre içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmeye ve Ajans tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzalamaya davet edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli veya müşterinin ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(3) İhale üzerinde bırakılan istekli, şartnamedeki süre içinde Ajansa başvurarak kesin teminatı yatırmaması ve sözleşmeyi imzalamaması, satışlara ilişkin ihalelerde ise müşterinin peşin olarak yatırması gereken ihale bedeli ile vergi, resim ve harçları yatırmaması ve diğer giderleri ödememesi hallerinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın istekli ve müşterinin geçici teminatı Ajansa gelir kaydedilir. Bu durumda Ajans, ikinci en avantajlı teklifin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ve müşteri ile de bu Yönetmelik çerçevesinde sözleşme imzalayabilir.

(4) İkinci en avantajlı teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) Malzeme alım ve satımlarında; şartnamede yazılı süre içinde yüklenici ve müşterinin bu süre içinde satın alınan malzemeyi teslim etmesi, satılan malzemenin ise sözleşme bedelinin müşteri tarafından ödenmesi halinde yüklenici ve müşteri ile sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(6) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. İhale dokümanı ve ekleri sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

Kesin teminat

MADDE 28 – (1) Üzerinde ihale kalan istekliden ihale bedelinin en az %6’sı oranında kesin teminat alınır. İhalelerde kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda usulüne uygun düzenlenmiş süresiz teminat mektupları kabul edilir.

(2) Güzel sanatlar ve benzeri fikrî emeğe dayalı işlerde kesin teminatın peşin alınması yerine hak edişten kesilmesi yoluna gidilebilir.

(3) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp kesin kabulü yapıldıktan ve yüklenicinin Ajansa borcu bulunmadığı tespit edildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesi getirilmesi durumunda kesin teminat iade edilir. Ancak yatırım ve imalatla ilgili olmayıp, doğrudan doğruya hazır yedek parçaların ve diğer benzeri malzemenin alımına ilişkin ihaleler ile ekonomik ömrünü doldurmuş araç, gereç, hurda, demirbaş ve benzeri malzemenin satış ihalelerinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi istenmesine gerek yoktur.

(4) Verilen kesin teminat, Ajansın uygun görmesi halinde teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.