29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

ç) Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,

d) Kurul Başkanvekili: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekilini,

e) Mütercim: Kurulda görevli mütercimi,

f) Raportör: Kurul Raportörünü,

g) Sekreter: Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreterini,

ğ) Uzman: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısını,

ı) Üye: Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri

MADDE 4 – (1) Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kur'an ve Sünneti esas alarak tarihi-ilmi birikim ve tecrübeden de yararlanmak sureti ile güncel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dini konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dini soruları cevaplandırmak,

b) Görevi ile ilgili konularda eser yazmak, yazdırmak; gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet satın almak sureti ile inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında İslam Dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmi ve istişari toplantılar ve konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında İslam Dini ile ilgili gelişmeleri, neşriyatı, dini ve ilmi faaliyetleri, dini propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, değerlendirmek,

d) Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek,

e) Özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları, bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek,

f) Beş yılda bir yapılacak olan Din Şûrası çalışmalarını yürütmek,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve istenen konularda görüş bildirmek.

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Kurulun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere haftada en az bir defa toplanır.

b) Kurul, Kurul başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantının gündemine toplantıyı gerektiren konudan başka bir madde alınmaz.

c) Kurul toplantılarında, tutanakları ve kararları yazmak üzere Kurulun belirleyeceği üye veya üyeler raportörlük yapar.

ç) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluğu ile karar alır.

d) Kurulun olağan toplantı gündemi, üyelerin teklif ve tavsiyeleri de dikkate alınarak Kurul başkanı tarafından tespit edilir ve ekleriyle birlikte toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir.

(2) Toplantı açıldıktan sonra, Kurul başkanı; gerekli gördüğü sunuşları yapar ve iki toplantı arasındaki gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir, bir önceki Kurul toplantısının özet tutanağını okutur.

(3) Gündem maddelerine geçilmeden önce üyeler gündem dışı söz alarak, gerekli gördükleri bir konunun gündeme alınmasını, gündemde olan bir konunun çıkarılmasını ya da gündem maddelerinin sıralarının değiştirilmesini veya ertelenmesini teklif edebilirler.

(4) Usul hakkında söz isteyen üyelere öncelik verilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılmaz. Söz alan üyelerin birer defa konuşmaları halinde, görüşmenin yeterliliği teklif edilebilir. Yeterliğe karar verilmesi halinde esas konu oya sunulur.

(5) Kurul başkanı ve üyeler, müzakere edilen konunun lehinde veya aleyhinde oylarını belirtirler. Kararlarda üyelerin imzaları soyadlarının alfabetik sırasına göre açılır. Karara muhalif olanlar karar metnini imzalamaksızın isimlerinin altına “Muhalifim” ibaresini yazarlar. Muhalefet şerhleri ayrı birer metin olarak yazılıp imzalandıktan sonra karar metnine eklenir.

(6) Kurul toplantılarına ilgili Başkanlık mensupları ile diğer kuruluşların temsilcileri veya görüşülecek konunun uzmanları davet edilebilir. Davet edilenler toplantılarda söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

(7) Başkanlıkça Kurulda görüşülmesi teklif edilen konular, makul olan en kısa sürede sonuçlandırılır.

(8) Kurul karar ve mütalaalarını açıklamaya Başkan, Kurul başkanı veya Kurul başkanının uygun gördüğü bir üye yetkilidir. Üyeler, Kurulca henüz sonuçlandırılmayan veya kamuoyuyla paylaşılmayan karar ve mütalaalar hakkında basın ve yayın organlarına herhangi bir şekilde açıklama yapamazlar.

(9) Kurul toplantılarındaki müzakereler ve alınan kararlar, raportör tarafından tutanağa geçirilerek Kurul başkanı ve raportör tarafından imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurul başkanı

MADDE 6 – (1) Kurul başkanının görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündeminin hazırlanmasını sağlamak, Kurul toplantılarını yönetmek,

b) Kurula ait işleri konularına göre Kurul sekretaryasına veya komisyonlara havale etmek ve takibini yapmak,

c) Kurul toplantılarına ait tutanakların ve kararların düzenlenmesini denetlemek,

ç) 633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hallerde Başkana vekâlet etmek,

d) Gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kurul başkanvekili

MADDE 7 – (1) Kurul başkanvekili, Kurul başkanı tarafından verilen görevleri yapar. Kurul başkanının bulunmadığı hallerde Kurula başkanlık eder.

Kurul başkanı ve kurul başkanvekilinin seçimi

MADDE 8 – (1) Kurul, kendi üyeleri arasından, gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan ve bir başkanvekili seçer.

Kurul başkanlığına vekâlet

MADDE 9 – (1) Kurul başkanının bulunmadığı veya toplantılara katılamadığı hallerde Kurul başkanlığına Kurul başkanvekili, onun da bulunmaması halinde mevcut üyelerden en yaşlı olan vekâlet eder.

Kurul üyesi

MADDE 10 – (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına ve görevli bulunduğu komisyon çalışmalarına katılmak; gündemdeki konularla ilgili görüşünü açıklamak ve oyunu kullanmak,

b) Dini ve ilmi konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen dini ve ilmi toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine katılmak,

c) Kendisine havale edilen konuları inceleyerek mütalaa bildirmek,

ç) Kurulca gerekli görülen konularda eser ve makale gibi yazılar hazırlamak, Kurul başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Uzman

MADDE 11 – (1) Uzmanın görevleri şunlardır:

a) Kurul başkanı veya bağlı bulunduğu komisyon başkanı tarafından kendisine havale edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,

b) Kurulca gerekli görülen konularda eser ve makale gibi yazılar hazırlamak,

c) Dini konularda ilmi inceleme ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen dini ve ilmi toplantı, seminer, konferans ve irşat faaliyetlerine katılmak,

ç) Komisyon çalışmalarında ve dini soruların cevaplandırılmasında görev almak,

d) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

Uzman yardımcısı

MADDE 12 – (1) Uzman yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurul başkanı, Kurul başkanvekili ve bağlı bulunduğu komisyon başkanı tarafından kendisine havale edilen işleri süresi içinde incelemek, gereğini yapmak ve sonucunu sunmak,

b) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

Sekreter

MADDE 13 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Kurulun yazışmalarını ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b) Yazıların zamanında ve tekniğine uygun olarak hazırlanmasını, imza işlemlerinin ikmalini ve ilgililere gönderilmesini sağlamak; Kurulca planlanan süreli işlerin takibini yapmak,

c) Kurulun her türlü evrak, kayıt ve dosya işlemlerini yürütmek,

ç) Kurul toplantılarında alınan kararların ve diğer metinlerin yazılmasını sağlamak,

d) Sekreterlik bürosunda görevli personel arasında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Mütercim

MADDE 14 – (l) Mütercimlerin görevleri şunlardır:

a) Kurulca verilen yazı, broşür ve kitapları Türkçeye veya mütercimi bulunduğu yabancı dile, verilen süre içinde çevirmek,

b) Gereken hallerde Başkanlığa ve Kurula tercümanlık yapmak,

c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonların teşkili

MADDE 15 – (1) Kurulca teşkil edilecek komisyonlar şunlardır:

a) Dini Konuları İnceleme ve Soruları Cevaplandırma Komisyonu,

b) Din Hizmetleri ve Eğitim Komisyonu,

c) Dini Yayınlar Komisyonu,

ç) Dini Sosyo-Kültürel Oluşumlar Komisyonu,

d) Araştırma ve Geliştirme Komisyonu.

(2) Komisyonlar, Kurul kararı ile teşekkül eder ve en az üç üyeden oluşur. Her komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan seçerek Kurul başkanlığına bildirir. Üyeler, birden fazla komisyonda görev alabilirler. Gerekli hallerde komisyonlarda çalışmak üzere kurum içinden veya dışından alanında uzman olanlar görevlendirilebilir. Her komisyonda yeterli sayıda Kurul uzmanı bulunur.

Komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 16 – (1) Komisyonların çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Komisyonlar, Kurul başkanınca havale edilen konuları, mümkün olan en kısa sürede inceleyerek sonuçlandırır ve Kurul başkanlığına sunar.

b) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını katılarının çoğunluğu ile alırlar.

c) Komisyon başkanının bulunmadığı hallerde, komisyonun en yaşlı üyesi komisyona başkanlık eder.

Komisyon başkanı

MADDE 17 – (1) Komisyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Kurul başkanı tarafından komisyona havale edilen konuları incelemek, uzmanlara/uzman yardımcılarına havale etmek,

b) Komisyona havale edilen konuların görüşülüp sonuçlandırılmasını sağlamak; sonuçlandırılmayan konuları komisyon görüşü ile birlikte Kurula sunmak,

c) Kurul toplantılarında, komisyon ile ilgili konuların sunumunu yapmak,

ç) Komisyonda görevlendirilen uzmanların/uzman yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek, takip etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.