28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE VERİLEN ÇALIŞMA İZNİNE AİT

İŞLETMELER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA,

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.