28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   27/5/2013

             KARAR NO        :   2013/95

             KONU                  :   İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 15/4/2013 tarih ve 3354 sayılı yazısı ile Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

15/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.deki TEDAŞ’a ait %100 oranındaki hissenin;

- 1.227.000.000 (Birmilyarikiyüzyirmiyedimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.225.000.000 (Birmilyarikiyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.035.000.000 (Birmilyarotuzbeşmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubuna  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubunun  sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.